Radierea din registrul comerţului este o operaţiune de eliminare, de ştergere din registrul comerţului a unei anumite înregistrări efectuate anterior. Practic, ea nu constă în eliminarea însăşi a înregistrării anterioare, ci în înregistrarea menţiunii privitoare la această radiere.

Radierea poate privi însăşi înregistrarea societăţii comerciale sau numai anumite menţiuni privitoare la aceasta care au fost înregistrate în registrul comerţului. Ea este, aşadar, o operaţiune care poate avea loc oricând în cursul funcţionării societăţii comerciale ori la încetarea acesteia, în urma dizolvării şi lichidării.

Cazurile de radiere se pot grupa în două mari categorii: radierea societăţii comerciale în urma dizolvării acesteia şi radierea înmatriculării societăţii comerciale ori a unor înregistrări privitoare la aceasta. Fiecare dintre acestea are o reglementare distinctă, având ipoteze, reguli de procedură şi efecte diferite, pe care ne propunem să le analizăm în cuprinsul acestui titlu.

Cazurile de radiere a societăţii comerciale în urma dizolvării acesteia

La încetarea societăţii comerciale, în urma dizolvării şi, după caz, a lichidării acesteia, etapa ultimă o reprezintă radierea. Radierea marchează încetarea deplină a capacităţii de folosinţă a societăţii comerciale, deoarece, pe perioada care este cuprinsă între dizolvare şi radiere, fie că se urmează etapa lichidării, fie că nu, societatea păstrează o capacitate de folosinţă restrânsă, putând încheia actele necesare în vederea lichidării, în mod similar capacităţii de folosinţă restrânse existentă între momentul întocmirii actului constitutiv şi data înmatriculării societăţii, când aceasta poate încheia actele juridice necesare dobândirii personalităţii sale juridice. Societatea îşi păstrează personalitatea juridică, pentru operaţiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Situaţiile în care societatea comercială se radiază din registrul comerţului sunt prevăzute de:

dispoziţiile art. 237 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 31/1990, care se referă la situaţia în care, în urma dizolvării judiciare a societăţilor comerciale, nu este numit un lichidator de către adunarea generală a societăţii comerciale şi nu este sesizat judecătorul delegat pentru numirea unui lichidator;

dispoziţiile art.  260 din Legea nr. 31/1990, care vizează situaţia radierii intervenite în situaţia în care societatea comercială a parcurs etapa lichidării, în acest caz radierea urmând a fi făcută la cererea lichidatorilor sau din oficiu;

dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 359/2004, care se aplică în situaţia unor dizolvări de drept, în care societatea nu a mai parcurs etapa lichidării, dar în care legiuitorul a considerat ca fiind de interes public acordarea posibilităţii efectuării unei radieri a societăţii comerciale, chiar dacă nu a fost realizată lichidarea patrimoniului acesteia. În aceste cazuri, radierea se dispune din oficiu.

Cu privire la cazurile de radiere în urma dizolvării societăţii, în doctrină s-a arătat că acestea sunt asimilate în mod nejustificat cu cererile de înregistrare de menţiuni, între acestea fiind diferenţe seminificative de conţinut, cerinţe şi efecte .

Radierea societăţii comerciale în temeiul art. 237 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 31/1990

Dacă ulterior pronunţării de către instanţă a dizolvării unei societăţi comerciale, asociaţii nu procedează la numirea unui lichidator, şi nicio persoană interesată nu adresează judecătorului delegat o cerere de numire a unui lichidator în termen de trei luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de dizolvare, art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990 dispune că persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Potrivit art. 137 alin. (9) din Legea nr. 31/1990, încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică persoanei juridice la sediul social, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe cale electronică, şi se afişează pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în raza căruia societatea îşi are înregistrat sediul.

Radierea societăţii comerciale în temeiul art. 260 alin. (2) din Legea nr. 31/1990

Potrivit art. 260 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, lichidatorii au obligaţia de a solicita radierea societăţii din registrul comerţului în termen de 15 zile de la terminarea lichidării. Distinct de obligaţia lichidatorilor de a formula cererea de radiere, radierea se poate face în acest caz şi din oficiu. În privinţa procedurii de soluţionare a cererii de radiere în aceste situaţii, considerăm că cererea va fi soluţionată în procedură necontencioasă, fără a exista dispoziţii derogatorii de la dreptul comun.

Radierea societăţii comerciale în temeiul art. 31 din Legea nr. 359/2004

Potrivit art. 31 din Legea nr. 359/2004, în situaţiile de dizolvare de drept constatată de judecătorul delegat, reprezentantul legal al societăţii comerciale are obligaţia de a numi şi înregistra în registrul comerţului lichidatorul, în termen de 6 luni de la data împlinirii termenului de recurs împotriva încheierii de dizolvare.

Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul legal, judecătorul delegat la registrul comerţului poate numi un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare.

Dacă însă judecătorul delegat nu a fost sesizat cu nicio cerere de numire a lichidatorului, persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică societăţii comerciale la sediul social, Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pe cale electronică şi se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

Este de remarcat faptul că Legea nr. 359/2004 înlocuieşte, în ceea ce priveşte încheierea de încuviinţare a radierii, publicarea în Monitorul Oficial prevăzută ca modalitate de publicitate în Legea nr. 31/1990, cu o altă formă de publicitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here