Dosarul pentru radierea din registrul comerţului şi de la organul fiscal a sucursalelor înfiinţate de societăţi comerciale, va conţine, în ordinea indicată mai jos, următoarele documente:

* Cerere de radiere – declaraţie de menţiuni (formular tip nr. 5), în 3 exemplare;

* Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor, cu excepţia SRL cu asociat unic (original);

* Actul adiţional în formă autentică (original + 2 copii);

* Certificatul de înmatriculare, în original;

* Dacă este cazul, împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

* Certificatul de înregistrare fiscală (original);

* Dovezile privind plata taxelor legale:

– taxa judiciară de timbru (original);

– timbre judiciare;

– taxa de publicare în Monitor Oficial;

– taxa de registru;

Atenţie!  În cazul încetării activităţii sucursalelor înfiinţate în România de către societăţile bancare cu sediul în străinătate, se va depune şi aprobarea prealabilă a BNR, precum şi certificatele eliberate de organele fiscale competente şi de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială din care să rezulte că sucursala nu are datorii la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale (copie);

Taxa de registru se calculează odată cu prezentarea actului privind încetarea activităţii sucursalei, la Oficiul Registrului Comerţului;

Judecătorul delegat poate dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

IMPORTANT!

* Formularul tip nr. 5 se găseşte la Oficiul Registrului Comerţului;

* Hotărârea AGA va fi dactilografiată şi va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate, precum şi ştampila; De asemenea, în preambul se vor prevedea modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare;

*  În hotărârea AGA şi în actul adiţional se va face menţiunea cu privire la încetarea activităţii sucursalei şi la radierea acesteia din registrul comerţului; Radierea sucursalei la ORC-ul la care este înmatriculată firma mamă, se face, din oficiu, în baza comunicării transmise de ORC-ul la care a fost înmatriculată sucursala, pe data radierii acesteia;

* Pentru radierea din registrul comerţului a sucursalelor aparţinând OC şi RA, în locul documentelor prevăzute la punctele 2 şi 3 arătate la documentaţia cuprinsă în dosar, se vor depune, după caz:

– pentru OC: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori cu viza organelor abilitate, potrivit legii (original + copie);

– pentru cooperativele de consum şi cooperativele de credit bănci populare: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori (original + copie) şi sentinţa civilă definitivă (copie legalizată de instanţă);

– pentru RA de interes naţional, hotărârea consiliului de administraţie aprobată de ministerul de resort, iar pentru RA de interes local, hotărârea autorităţii administraţiei publice locale (original + copie);

– pentru radierea din registrul comerţului a sucursalelor înfiinţate de OC şi RA se achită: taxe judiciare de timbru, timbre judiciare şi taxe de registru; Face excepţie radierea sucursalelor cooperativelor de consum şi cooperativelor de credit bănci populare, pentru care se achită numai taxa de registru, dacă radierea a fost autorizată de instanţa judecătorească;

* Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea de radiere;

* Comercianţii înmatriculaţi la ORCMB care nu s-au înregistrat la organul fiscal competent potrivit procedurii de înregistrare în vigoare până la data de 20.03.2000, vor întreprinde demersurile de înregistrare fiscală pentru obţinerea codului fiscal direct la organele fiscale competente;

* Taxa judiciară de timbru se achita la Trezoreria de pe raza sediului sucursalei;

* Taxa de registru şi taxa de publicare în Monitorul Oficial se achită la casieria Oficiului Registrului Comerţului;

* Dosarul se depune la Oficiul Registrului Comerţului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here