Discuţia pe care o propunem se referă la situaţiile în care este permisă radierea, precum şi la legalitatea acestor dispoziţii, cu referire specială la situaţia în care contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat.

Regimul cazierului fiscal este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată în Monitorul oficial nr. 664/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierea în cazierul fiscal. Actul normativ prevede, la Art.2, că în cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi în continuare contribuabili. În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscriu şi:

a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz;

b) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii. În acest din urmă caz, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali ai acesteia.

Reamintim că Normă metodologică din 2003, dată pentru aplicarea O.G. nr. 75/2001, prezintă, în Anexă, faptele care se înscriu în cazierul fiscal, precum şi sancţiunea prevăzută de lege.

● Radierea din cazierul fiscal. Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

d) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. e), şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale.

În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;

e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

f) au fost stinse creanţele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată;

g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat;

h) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

Cu privire la contribuabilii inactivi şi/sau reactivaţi, în Codul de procedură civilă a fost introdus – prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, cu începere de la 17 septembrie anul trecut – articolul 781 “Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi“, potrivit căruia contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi şi acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

– nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

– se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

– organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Pentru o imagine completă, reamintim că trimiterea la art. 11 din Codul fiscal se referă la obligaţiile contribuabililor declaraţi inactivi conform art. 781 din Codul de procedură fiscală, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate; aceştia sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de prezenta lege, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.

De asemenea, tot aici se dispune că beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

– îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;

– îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată;

– organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Condiţia privind îndeplinirea tuturor obligaţiilor declarative se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale.

Deşi excede tema în discuţie, mai amintim două prevederi din articolul 781 Cod.proc. fiscală. Prima se referă la contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare – contribuabili care, pe cale de excepţie, se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

O a doua menţiune priveşte situaţiile în care se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, situaţie în care organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

O critică de neconstituţionalitate. Recent, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate privind radierea din cazierul fiscal a contribuabililor reactivaţi, astfel cum această situaţie este prevăzută prin art.7 alin.1 litera (g) din Ordonanţa nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, excepţie ridicată de o societate comercială în cursul soluţionării unei cauze la Tribunalului Alba – Secţia comercială şi contencios administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut că textul de lege criticat permite doar radierea de drept a înscrierii inactivităţii fiscale, iar nu şi pe cea la cererea contribuabilului, ceea ce contravine prevederilor art. 40, 45, 52 şi 53 din Constituţie.

Fără a mai menţiona toate motivaţiile aduse spre soluţionare, ne vom opri la invocarea prevederilor art. 45 din Constituţie, Curtea constatând că libertatea economică reglementată de prevederile art. 45 din Legea fundamentală nu este absolută; atât accesul liber al persoanei la o activitate economică, cât şi exercitarea acestuia se desfăşoară „în condiţiile legii”.

În acest context, Curtea reţine că, potrivit art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, în cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscrie şi inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii. Totodată, Curtea reţine că persoanele fizice/juridice – contribuabili declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege; îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată; organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat. Astfel, nimic nu împiedică persoana interesată să îndeplinească aceste condiţii pentru a putea determina reactivarea fiscală.

Curtea a mai subliniat că persoana fizică sau juridică ce figurează în evidenţa cazierului fiscal poate cere, potrivit dispoziţiilor art. 10 din ordonanţa menţionată, rectificarea datelor înscrise, dacă acestea nu corespund situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. În continuare, prevederile art. 11 dispun că persoanele cărora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare.

Contestaţia se poate introduce şi în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale. Contestaţia se soluţionează de către tribunal – secţia de contencios administrativ în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fără procedura prealabilă.

Astfel, Curtea constată că dispoziţiile ordonanţei conţin suficiente garanţii în vederea asigurării dreptului persoanei îndreptăţite de a obţine recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei, potrivit prevederilor art. 52 din Legea fundamentală.

Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, prin Decizia nr. 348 din 24 aprilie a.c., publicată în Monitorul Oficial nr. 407/2012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here