Încheiat între Finanţator şi Fondul de garantare, protocolul stabileşte termenii și condițiile aplicabile garanțiilor ce intră sub incidența opțiunii privind reutilizarea plafonului și celor care vor fi acordate în limita plafonului disponibilizat, în condițiile împărțirii riscurilor și pierderilor între stat, în programul “Noua casă”.

Reţinem şi punctăm amendamente care interesează pe beneficiari, din acest document în tot cuprinsul căruia, denumirea programului “Prima casă” se înlocuiește cu denumirea “Noua casă”.

Protocolul a suferit amendamente prin Ordinul MFP nr. 2636/2020 dat pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului “Prima casă” și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.

Ordinul nr. 2636/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 794 din 31 august 2020.

Drepturile și obligațiile Finanțatorului

– să verifice, la acordarea finanțării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate;

– să solicite beneficiarului să achite avansul minim de 5% sau 15%, în funcție de tipul locuinței achiziționate și volumul finanțării, și să urmărească, conform normelor interne, utilizarea acestui aport înaintea/simultan autorizării primei trageri din facilitatea de credit;

– să solicite beneficiarului să prezinte promisiunea bilaterală de vânzare a locuinței, autentificată, sub semnătură privată cu dată certă/legalizare de semnături, sau documentele specifice procesului de licitație, în copie certificată, în cazul achiziției unei locuințe în cadrul Programului;

– să verifice titlul de proprietate privind locuința care va fi achiziționată în condițiile normelor proprii;

– să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizați agreați, evaluarea locuinței ce se va achiziționa din finanțarea garantată. Pe baza raportului de evaluare semnat și parafat de evaluatorul autorizat agreat, Finanțatorul se asigură că valoarea finanțării garantate pentru achiziția unei locuințe este cel mult egală cu valoarea de evaluare a locuinței achiziționate;

– la momentul acordării creditului, să verifice existența poliței de asigurare a locuinței achiziționate din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor, în cazul achiziției unei locuințe în cadrul Programului. Drepturile derivând din polițele de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a Finanțatorului, beneficiarul fiind ținut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare pe parcursul derulării creditului de către beneficiar a obligației de asigurare a locuinței, Finanțatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinței pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la Finanțator;

– să asigure respectarea obligației beneficiarului de a constitui o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanțator pe numele beneficiarului la momentul acordării finanțării la Finanțator, în favoarea Finanțatorului și a statului român, reprezentat de MFP, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit și de garantare;

– să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;

k)să nu insereze în contractul de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

– să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu IRCC (indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor) și separat costurile cu comisioanele;

– să nu perceapă comision de neutilizare și de rambursare anticipată, după caz;

– să notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate;

o)să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a unei singure ipoteci legale de rangul I instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a Finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare asupra locuinței achiziționate în cadrul Programului. În cazul garanțiilor acordate pentru creditele destinate achiziționării de cote-părți din locuințe în vederea întregirii dreptului de proprietate, ipoteca legală de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare și a declarației de acceptare a înscrierii ipotecii asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părți din imobil.

Ipoteca legală este valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanției, potrivit legii.

– să efectueze formalitățile de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicțiilor prevăzute de lege, după cum urmează:

  • interdicția de înstrăinare a locuinței achiziționate în cadrul Programului, valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data achiziționării;
  • interdicția de grevare cu alte sarcini a locuinței achiziționate în cadrul Programului, valabilă pe toată durata finanțării garantate;

– să își exprime acordul, în nume și în cont propriu și în numele și în contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicției de înstrăinare în vederea preluării finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței în cadrul Programului, de către:

  • orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novație, sub condiția menținerii garanțiilor instituite prin lege asupra imobilului și cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanțarea garantată și locuința; sau
  • oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părți din dreptul de proprietate; sau
  • unul dintre soți, ca efect al partajului, în condițiile legii;
  • soțul/soția, ca urmare a căsătoriei, dacă îndeplinește criteriile de eligibilitate ale Programului. Soțul/Soția poate prelua locuința în regimul comunității matrimoniale de bunuri sau o cotă-parte din locuința achiziționată/construită în cadrul Programului;
  • soțul/soția, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separației de bunuri prin convenția matrimonială;

– să aprobe, cu acordul MFP, refinanțarea creditului garantat de stat, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare asupra locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, în vederea înscrierii unei noi ipoteci în favoarea instituției de credit care acordă refinanțarea, cu condiția achitării integrale a creditului garantat în cadrul Programului.

Recuperarea garanţiei

Sumele garantate de FNGCIMM se plătesc Finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, de către MFP, din bugetul de stat, prin bugetul MFP și se recuperează prin executare silită de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanțării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale și prevederilor art. 1 alin. (29) din O.U.G. nr. 60/2009, privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here