Recenta ordonanţă de urgenţă nr. 36/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.263 din 14 aprilie a.c. modifică şi completează ordonanţa de urgenţă nr. nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

OUG nr.116/2006 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.171/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

● În urma modificările pe care le-a suferit, recent, actul normativ (Legea nr.118/2010 şi prin ordonanţa de urgenţă nr.36, pe care o prezentăm), rezultă că persoanele concediate în condiţiile prevăzute de OUG nr.116/2006 beneficiază de indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de venit lunar de completare.

Prin reglementarea la care ne referim, Executivul vine cu precizări privind venitul lunar de completare care se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate, astfel:

20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

– 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani;

– 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

Venitul lunar de completare se modifică odată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării indicatorului social de referinţă prin hotărâre a Guvernului.

Plata venitului lunar de completare încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei.

Subliniem, de asemenea, că plata venitul lunar de completare încetează şi la data depistării faptului că prestează activităţi lucrative fără forme legale. Se consideră refuz nejustificat, refuzul motivat de:

– primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare;

– neparticiparea la programe de reconversie profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, în situaţia în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu se consideră refuz nejustificat starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.

*

Semnalăm, în context, un astfel de program de formare şi reconversie profesională demarat de Centrul regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, instituţie aflată în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în calitate de solicitant, şi Fundaţia Academia Universitară “Atheneum”, SIVECO Romania SA, Centrele Regionale  de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Călăraşi, Constanţa, Craiova şi Timişoara, în calitate de parteneri. Proiectul are ca temă reconversia profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publiceîn regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov.

Proiectul a demarat la 1 septembrie 2010 şi se implementează la nivel naţional în cele 5 regiuni de dezvoltare, pe o durată de 36 de luni. Proiectul îşi propune să ofere noi oportunităţi de reintegrare în viaţa activă a şomerilor, dar şi a absolvenţilor cu studii medii şi superioare care nu şi+au găsit un loc de muncă. Activităţile proiectului integrează consilierea profesională cu formarea profesională şi organizarea de “job-cluburi”. Persoanele care, la îndrumarea centrelor locale de ocupare a forţei de muncă sau din proprie iniţiativă se înscriu în proiect beneficiază de cursuri în format digital, portal colaborativ prin care se pun la dispoziţie facilităţi suplimentare de accesare a informaţiei pentru grupul ţintă.

Accesul la cursuri este gratuit, datorită cofinanţării oferite de Fondul Social European. Prin implementarea acestui program, în următorii trei ani, 1000 de şomeri vor beneficia de şedinţe de informare şi consiliere profesională, iar 1500 de şomeri vor participa la cursuri de reconversie profesională, cel puţin 80% dintre aceştia urmând să obţină certificarea la sfârşitul cursurilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here