Modificările propuse printr-un proiect de lege vizează modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. Aflat pe site-ul ministerului muncii, proiectul este în faza de dezbatere publică până în 26 ianuarie 2015.

Redăm, sintetic, noutăţile propuse prin proiectul de lege, pentru modificarea O.U.G. nr. 96/2003, care a fost publicată în Monitorul oficial nr. 750/2003.

“O mai bună protecţie acordată salariatelor”

Dispoziţiile ordonanţei de urgenţă sunt prevăzute să se coreleze cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale cărei prevederi, cu excepţia articolului 4, se aplică în întregime întregului domeniu prevăzut de O.U.G. nr. 96/2003, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau speciale, incluse în ordonanţă, ce asigură o mai bună protecţie salariatelor care fac obiectul ordonanţei de urgenţă.

În acest sens, să arătăm că textul în vigoare se prevede că ordonanţa reglementează măsuri de protecţie socială pentru:

  • salariate gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, de cetăţenie română ori a unui stat membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu un angajator;
  • cetăţeni ai altor state şi apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, dacă fac parte din categoriile de salariate prevăzute la lit. a).

Definirea unor termeni

Locul de muncă este redefinit ca fiind zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanţi, cu pregătirea şi îndemânarea lor, în condiţii corespunzătoare tehnice, organizatorice şi de securitate şi sănătate în muncă, din care se obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator.

Concediul de lăuzie obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii.

Expunerea salariatelor la condiţii de muncă cu risc specific

Pentru toate activităţile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenţi, procese sau condiţii de muncă, angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi durata expunerii salariatelor în întreprinderea şi/sau unitatea respectivă şi, ulterior, la orice modificare a condiţiilor de muncă, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecţie şi prevenire, cu scopul de a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării, precum şi pentru a putea decide ce măsuri trebuie luate.

Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor, împreună cu toate măsurile care trebuie luate referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, se consemnează în rapoarte scrise.

Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii rapoartelor de evaluare, să înmâneze o copie a acestora reprezentanţilor salariaţilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

Angajatorii sunt obligaţi să informeze în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, a măsurilor care trebuie luate referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg din ordonanţa de urgenţă.

În cazul în care rezultatele evaluării evidenţiază un risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor sau o repercusiune asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, să fie evitată expunerea acesteia la riscurile evidenţiate, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

Dacă modificarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este posibilă, ori nu poate fi realizată din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

Dreptul la concediu de risc maternal

În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia de repartizare la un post  de lucru fără riscuri, se aplică dreptul la concediu de risc maternal pentru salariata gravidă, salariata care a născut recent sau salariata care alăptează.

Dreptul la concediul de risc maternal se acordă, potrivit propunerilor de modificare a actului normativ de bază, astfel:

  • înainte de data solicitării concediului de maternitate, pentru salariata gravidă;
  • după data revenirii din concediul de lăuzie obligatoriu, pentru salariata care a născut recent sau salariata care alăptează, în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, până la 3 ani.

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Reducerea duratei normale de muncă

În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale.

Concediul de lăuzie

Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu de lăuzie, în condiţiile definiţiei propusă şi menţionată mai sus în material şi în cadrul concediului pentru lăuzie stabilit prin O.U.G. nr. 158/2005.

Transferarea salariatei la un loc de muncă de zi

Actul normativ prevede că salariatele gravide, cele care au născut recent sau care alăptează nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte. În cazul în care sănătatea lor este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.

Prin modificările propuse se prevede că solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca respectivă.

De asemenea, se propune modificarea în sensul că, în cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal.

Încetarea raporturilor de muncă

În forma propusă, este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

  • salariatei gravide, celei care a născut recent sau care alăptează, din motive care au legătură directă cu starea sa;
  • salariatei care se află în concediu de risc maternal;
  • salariatei care se află în concediu de maternitate;
  • salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, în vârstă de până la 3 ani;
  • salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi cu afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Aceste interdicţii, în ce îl priveşte pe angajator, NU se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a dizolvării sau falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

Contravenţii

Proiectul de lege prevede şi modificări la regimul contravenţiilor, stabilit prin ordonanţa de urgenţă.

Lista de riscuri de muncă

Se prevăd, de asemenea, modificări la Lista neexhaustivă a agenţilor, proceselor şi condiţiilor de muncă susceptibile să prezinte un risc specific de expunere şi pentru care angajatorul trebuie să facă, periodic, un raport de evaluare, aşa cum am arătat mai sus. Se propune şi modificarea Listei neexhaustive a agenţilor şi condiţiilor de muncă, la care nu pot fi expuse salariatele cre alăptează.

Termen de aplicare

Dacă va fi aprobată, legea ar urma să intre în vigoare la data de 1 iunie 2015, Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003, cu modificările aduse inclusiv prin această lege urmând să fie republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Atenţie! Aceste prevederi sunt în stadiu de proiect şi nu se aplică până la aprobarea şi publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua, sunt însărcinată și mai am un băiețel de un an si 10 luni, eu in luna mai trebuie să merg la serviciu dar atunci am 4luni de sarcina.am dreptul la concediu medical?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here