O recentă ordonanţă de urgenţă a Guvernului amână termenele de realizare pentru o serie de acţiuni, prevăzute prin acte normative pentru sfârşitul anului trecut sau pentru începutul acestuia. Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.926 din 28 decembrie 2011.

● Termenul pentru înregistrarea şedinţelor de judecată, prevăzut pentru 1 ianuarie 2012, a fost prorogat până la 1 iulie 2012. Termenul este prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, termen pentru aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia a fost motivată de imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audio-video până la data de 1 ianuarie 2012, necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 13 din Legea nr.304/2004, referitoare la înregistrarea prin mijloace audio-video a şedinţelor de judecată; actul normativ invocă, de asemenea, posibilele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocată în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată.

● Eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, cu termen de realizare până la 31 ianuarie 2012, se prorogă până la data de 31 decembrie 2012.

Termenele sunt prevăzute la art. V şi la art. VII alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011.

Amânarea termenului este explicată de Executiv având în vedere necesitatea stabilirii modului de utilizare, a modelului şi a datelor ce vor fi înscrise în legitimaţiile de călătorie tip card, respectiv a modului de utilizare şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale şi cititoarele de carduri.

●  Termenele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A., aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, termene stabilite iniţial pentru 31 decembrie 2011 se prorogă până la data de 31 decembrie 2012.

Textele citate se referă la:

– achiziţionarea, de către salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al fiecărei societăţi şi al «Electrica» – S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, a acţiunilor pentru care Societatea Electrica – S.A. nu are drept de opţiune.

– achiziţionarea, de către salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al «Electrica Moldova» – S.A. şi al «Electrica» – S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, a acţiunilor pentru care societatea E.ON Energie AG nu are drept de opţiune.

În expunerea de motive la actul normativ, se arată că, întrucât la data de 31 decembrie 2011 expiră termenul până la care persoanele îndreptăţite mai pot achiziţiona acţiuni la societăţile comerciale E.ON Moldova Distribuţie – S.A. şi E.ON Energie România – S.A., societăţi comerciale provenite în urma separării activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi a fuziunii societăţilor comerciale de furnizare gaze naturale şi energie electrică aflate sub controlul companiei germane E.ON A.G., se impune adoptarea unei soluţii imediate pentru prelungirea acestui termen până la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura timpul necesar persoanelor îndreptăţite să îşi exercite dreptul de a opta pentru achiziţionarea pachetului de acţiuni cuvenit conform legii la Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuţie – S.A. şi la Societatea Comercială E.ON Energie România – S.A.

● Termenul de 31 decembrie 2011, prevăzut pentru derularea contractelor de finanţare pe programe-nucleu aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, se prorogă până la data de 31 mai 2012.

În luarea acestei decizii s-a argumentat prin faptul că procedura de evaluare şi clasificare în vederea certificării implică culegerea de date şi informaţii detaliate de la unităţile şi instituţiile evaluate, selectarea de experţi, dintre care majoritatea sunt din străinătate, efectuarea de vizite în fiecare unitate sau instituţie şi elaborarea unui raport de evaluare care să conţină clasificarea acordată este în curs de desfăşurare, iar în situaţia neadoptării măsurii de prorogare a termenului există riscul unor disfuncţionalităţi în funcţionarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.

De asemenea, au fost invocate disfuncţionalităţile în finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare, în cazul că nu ar fi fost aprobată prorogarea termenului de realizare.

Până la 31 mai 2012, execuţia programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare aflate în derulare la data de 1 decembrie 2011 se continuă, pentru fiecare instituţie, conform legislaţiei în vigoare la data aprobării acestora, până la data emiterii deciziei de acordare sau neacordare a certificării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here