16 August, 2017

Propuneri de modificare a legislației achizițiilor publice (III): Sancționarea autorității contractante care restituie cu întârziere garanția de participare

De lege ferenda

O.U.G. nr. 34/2006 – Art. 293. – „Constituie contraventie şi se sancţionează următoarele fapte:

x) încălcarea nejustificată a termenului de restituire a garanţiei de participare prevăzut de art. 88 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006.”

O.U.G. nr. 34/2006 – Art. 294. (2) „Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s), t), w) şi x) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.”

Cadrul legal

Legislaţia achiziţiilor publice impune autorităţilor contractante să solicite ofertanţilor constituirea unei garanţii de participare atunci când este obligatorie publicarea unui anunţ sau a unei invitaţii de participare. Cuantumul garanţiei de participare poate ajunge până la valoarea de 2% din valoarea estimată a contractului, iar valabilitatea garanţiei de participare trebuie să fie cel putin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei.

Scopul principal al garanţiei de participare este acela de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament necorepunzător al ofertantului pe durata procedurii de achiziţie publică, de la demararea acesteia, până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.

Legislatia achiziţiilor publice, mai precis art. 88, alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, instituie în sarcina autorităţii contractante obligaţia de a restitui garanţia de participare constituită de ofertantul a cărui oferta nu a fost declarată castigatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei, în situaţia în care nu intervine unul dintre motivele care dau dreptul autorităţii contractante de a reţine garanţia de participare.

În mod surprinzator însă, în legislaţie nu este prevăzută nicio sancţiune pentru autoritatea contractantă în cazul în care aceasta întârzie în mod nejustificat restituirea garanţiei de participare. Lipsa unei sancţiuni poate genera abuzuri ale autorităţilor şi poate crea, în mod cert, dificultăţi economice operatorilor.

Utilitatea şi necesitatea introducerii sancţiunii

Cu toate că H.G. nr. 925/2006 stabileşte cadrul legal în ceea ce priveşte restituirea garanţiei de participare, conturând şi termenul în care aceasta trebuie returnată, momentul restituirii garanţiei de participare rareori coincide cu cel prevăzut de art. 88, alin. (2) din H.G. nr. 925/2006.

Întârzierea în returnarea garanţiei de participare poate crea realmente dificultăţi operatorilor economici care doresc să participe la noi proceduri de achiziţie publică, avand în vedere că aceasta se poate constitui nu numai printr-un instrument de garantare, ci şi prin virament, ajungându-se astfel ca sume importante de bani să fie practic blocate pentru lungi perioade de timp.

Instituţia sancţionării debitorului ce întârzie în executarea obligaţiei îşi are aplicabilitatea şi în alte ramuri de drept. Spre exemplu, în dreptul civil, debitorul poate fi obligat la plata unor daune moratorii pentru întârzierea în executarea obligaţiei. La fel, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ stabileşte că instanţa de contencios administrativ poate pronunţa soluţiile (de admitere a acţiunilor) sub sancţiunea aplicării unor penalităţi pe zi de întârziere în executarea acestora (art. 18, alin. (5) din Legea 554/2004).

Concluzii

Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice stabileşte posibilitatea sancţionării operatorilor economici prin reţinerea garanţiei de participare în cazul în care aceştia manifestă un comportament necorespunzător pe parcursul procedurilor de atribuire. Pentru un tratament echitabil, este necesară şi sancţionarea corespunzătoare a autorităţii contractante atunci când aceasta are un comportament abuziv.

Prin urmare, apreciem că se impune introducerea în legislaţie a unei sancţiuni pecuniare pentru autoritatea contractantă care încalcă termenul prevăzut de art. 88, alin. (2) din H.G. nr. 925/2006.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu