Parlamentul va dezbate o propunere legislativă care prevede introducerea unei noi rubrici în declarațiile de interese ale demnitarilor, prin care se vor declara toate funcțiile publice încredințate de un stat străin, precum și calitatea de cetățean al unui stat strain, dacă este cazul.

Inițiatorii spun că modificările sunt necesare deoarece potrivit legii 161/2003 privind transparența în funcții publice, calitatea de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect și subprefect sunt incompatibile cu „o funcție publică încredințată de un stat străin, cu excepția acelor funcții prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte”, dar în legea ANI nu există obligativitatea ca demnitarii români să-și treacă în declarațiile de interese legăturile cu alte state.

Potrivit proiectului, toți demnitarii, de la președintele României, diplomații, membrii Guvernului, parlamentari și aleși locali, directorii serviciilor de informații, membrii Curțții de Conturi, Avocatul Poporului, magistrații, judecătorii CCR, dar și funcționarii publici, vor completa noile rubrici, „funcția publică încredințată de un stat străin” precum și „calitatea de cetățean al unui stat străin”.

În prezent, în declarația de interese trebuie declarate următoarele calități:

  • Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale
  • Membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale:
  • Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale
  • Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
  • Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here