29 Ianuarie, 2020

Propunere legislativă pentru deblocarea procedurilor de reconstituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor

Mai mulți parlamentari au inițiat la Senat un proiect legislativ care ar debloca situația existentă acum în cazurile de reconstituire a dreptului de proprietate, blocajul fiind cauzat de interpretările diferite date cu privire la dispoziţiile legale care reglementează reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, terenuri care au fost inventariate, în totalitate, în domeniul public al statului român.

Astfel, susțin inițiatorii proiectului, în prezent, comisiile judeţene de fond funciar nu mai reconstituie dreptul de proprietate nici asupra vechilor amplasamente ale proprietarilor deposedaţi şi nici nu aprobă restituirea suprafeţelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, solicitând în schimb Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor să demareze procedurile legale pentru emiterea de hotărâri de guvern privind schimbarea regimului juridic al acestor terenuri.

Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România se modifică după cum urmează:

La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) La propunerea Comisiei Judeţene de Fond Funciar sau, după caz, a Comisiei Judeţene de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor demarează procedurile legale necesare în vederea schimbării regimului juridic al terenurilor agricole ce fac obiectul situaţiei centralizatoare, aflate în proprietatea publică a statului şi trecerii acestora în condiţiile legii în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură. In aceleaşi condiţii, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Autoritatea Naţională pentru Restituire a Proprietăţilor demarează procedurile necesare în vederea schimbării regimului juridic al terenurilor forestiere ce au fost în proprietatea statului până la 1948 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, potrivit legii. Hotărârea Guvernului este iniţiată la propunerea motivată a Comisiei Judeţene de Fond Funciar sau, după caz, a Comisiei Judeţene de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Autoritatea Naţională pentru Restituire a Proprietăţilor demarând procedurile necesare legale. Datele de identificare ale terenurilor forestiere necesare vor fi obligatoriu furnizate de deţinătorul actual al terenurilor forestiere. 

La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.13. – (1) în situaţia în care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibilă, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, chiar dacă acestea s- au aflat în proprietatea Statului Român, înainte de anul 1948, au intrat în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice după această data. Restituirea terenurilor forestiere aflate în proprietatea Statului Român înainte de anul 1948 se face în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. 6, alin. 5. Restituirea terenurilor forestiere care după anul 1948 au intrat în proprietatea statului, respectiv terenurile proprietate privată ce au făcut obiectul naţionalizării, precum şi cele confiscate ulterior, se face direct de comisiile locale şi judeţene de fond funciar, conform prevederilor legale in vigoare. 

Proiectul legislativ modifică și Codul silvic, adică Legea nr. 46/2008, cu privire la pădurile proprietate privată a statului român și pădurile/terenurile forestiere proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice. Pentru atribuirea unor terenuri forestiere aflate în proprietatea statului, de exemplu, procedura se poate îndeplini doar după identificarea terenului, operaţiune în derularea căreia trebuie să intervină atât administratorul terenului, cât şi puterea executivă, care asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului.

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) fond forestier proprietate privată a statului, care a fost trecut, în condiţiile legii, din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate.

La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Fondul forestier proprietate publică şi proprietate privată a statului se administrează de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, care se reorganizează în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” şi de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prin ocolul silvic propriu constituit în condiţiile legii.

Ai nevoie de Legea nr. 165/2013? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu