Semnalăm modificări aduse recent la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial nr. 439/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010.

La sfârşitul anului trecut a fost publicată Legea nr. 335/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă.

O.G. nr. 19/2015 aduce, prin Capitolul V, modificări la OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Prin legea de aprobare, în vigoare din 25 decembrie, sunt aduse noi modificări privind definirea jocurilor de noroc, astfel că ordonanţa prevede, la alin. (3) al art. 3 următoarele:

Organizarea de către operatorii economici de acţiuni de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, dacă denumirea acţiunii de promovare induce clienţilor ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfăşurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este interzisă. În situaţia în care acţiunea promoţională a unui operator economic îndeplineşte cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc, prevăzute la art. 3 alin. (1), se instituie obligativitatea obţinerii avizului O.N.J.N., cu excepţia loteriilor publicitare organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: În caseta foto puteţi vedea modificările aduse de OG nr. 19/2015 asupra OUG nr. 77/2009 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

jocuri_noroc_2016
Sursa foto: Lege5.ro

Elementele definitorii ale jocului de noroc

Prin joc de noroc se înţelege acea activitate care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite în baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare O.N.J.N., prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

Licenţa de organizare

Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplineşte condiţiile pentru organizarea activităţilor ce fac obiectul ordonanţe de urgenţă şi este valabilă 10 ani de la data acordării, excepţie făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (i), unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, cu condiţia plăţii taxei de autorizare conform prevederilor art. 14.

Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligaţi să înştiinţeze O.N.J.N., în termen de 48 de ore prin depunerea on-line sau în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, pentru depunerea prin poştă sau la registratura O.N.J.N., despre orice modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.

Prin data acordării se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat, s-a avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic şi s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 din prezenta ordonanţe de urgenţă.

Loteriile publicitare

Reglementările din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă stabilesc că loteria publicitară este acea practică de promovare a produselor/serviciilor care tinde să stimuleze în rândul participanţilor speranţa unui câştig prin tragere la sorţi.

Loteriile publicitare sunt admise numai în condiţiile în care participanţilor nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziţionării produsului/serviciului.

Nu se include aici cheltuielile efectuate de către participanţi pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale şi pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitară.

În privinţa câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a acesteia trebuie să precizeze natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: “regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant“. În acest scop trebuie să se pună la dispoziţie adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută.

În regulament trebuie făcută precizarea privind obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate.

ATENŢIE! Regulamentul şi/sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfăşoare loteria publicitară trebuie să fie autentificat(e) de un notar public înainte de începerea operaţiunii.

Ai nevoie de OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here