Patru noi proiecte de legi bancare au fost puse în dezbaterea Senatului – Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, Lege privind protecția consumatorilor împotriva cesiunilor speculative din creanțe, Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit și Lege privind protecția consumatorilor contra executărilor silite abuzive sau intempestive.

Conform inițiatorului, un singur senator, noile legi vin în sprijinul consumatorilor, băncile și firmele care recuperează creanțele având mai multe datorii ca până acum. Și sancțiunile vor crește, conform proiectelor, pentru operatorii care nu vor respecta noile norme.

1. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra executărilor silite abuzive sau intempestive

Proiectul de lege prevede eliminarea caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit bancar, de leasing, ale titlurile notariale, ale cambiei, biletului la ordin și cecului, titlul executoriu fiind obligatoriu doar după decizia unei instanțe, în cazul în care datornicul nu mai achită ratele și banca se adresează judecătorilor. Creditorul poate formula apel dacă instanța a dat dreptate băncii, iar la cererea sa sau din oficiu, , instanța va fi obligată să analizeze caracterul abuziv al clauzelor contractului sau actului juridic care are caracter de titlu executoriu în sine, inclusiv în cazul în care s-a formulat contestație la executare.

În cazul executărilor silite care vizează executarea locuinței debitorului, banca va fi obligată să revizuiască contractual, astfel încât debitorul să își poată reduce datoria. Dacă metoda nu dă roade și se produce executarea silită, debitorul „va avea dreptul de a nu părăsi locuința familială timp de un an de la finalizarea procedurii de evacuare”.

În cazul în care va cere suspendarea executării silite, datornicul va plăti o cauțiune, în legea actuală fiind prevăzută o sumă – procent din valoarea creanței, care poate fi mai mare decât o cauțiune.

Se poate consulta proiectul aici: https://senat.ro/legis/PDF/2019/19b455FG.PDF

2. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit

Proiectul prevede ca la toate creditele în valută, debitorii pot solicita conversia la cursul de schimb din data încheierii sau a perfectării contractului, plus o variație maximă de 20%.

Art. 4.

(1) În vederea echilibrării şi a menţinerii utilităţii sociale a contractului, creditorii financiari sunt obligaţi să efectueze, la cererea consumatorilor, conversia monedei de plată a contractului în lei sau în altă monedă în care consumatorii îşi obţin majoritatea veniturilor, precum şi eventuale alte modificări ale contractului necesare salvgardării acestuia şi sustenabilităţii sale pe termen mediu sau lung.

(2) Conversia poartă asupra monedei de plată sau de indexare a contractului şi se realizează prin act adiţional la contractul de credit sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească, la cererea consumatorului. In cazul în care inițiativa conversiei aparţine consumatorului, actul adiţional se va perfecta în maxim 90 de zile. În lipsa unui act adiţional la contract, conversia se va putea dispune de instanţa de judecată, la cererea consumatorului.

(3) De la data cererii de conversie, până la data actului adiţional sau a hotărârii judecătoreşti, efectele contractului se suspendă.

(5) Conversia se face la cursul de schimb din data încheierii sau a perfectării contractului, plus o variaţie maximă de 20% faţă de acest curs.

(6) Clauzele relative la costul total al creditului sunt fixate, la cererea consumatorului, prin raportare la data încheierii sau a perfectării contractului ori, după caz, prin raportare la costurile creditului aplicate de instituţia de credit la data efectuării conversiei. în caz de dubiu în privința nivelului acestor costuri, se aplică soluţia cea mai favorabilă consumatorului.

Proiectul mai prevede că suspendarea contractului o poate decide doar instanța sesizată cu cererea de revizuire judiciară, prin ordonanță președințială, care se judecă de urgență. Sancțiunile în cazurile în care creditorii trec riscul valutar integral în sarcina consumatorului merg de la amendă maximă și chiar sancțiunea complementară a suspendării activității până la 6 luni, închiderea unității sau dizolvarea creditorului financiar.

Se poate consulta proiectul aici: https://senat.ro/legis/PDF/2019/19b454FG.pdf

3. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva cesiunilor speculative de creanțe

Cesiunea de creanță cu titlu speculativ este definită în proiect ca fiind orice cesiune realizată de creditorul financiar către persoane afiliate, sau care duce la creșterea solvabilității creditorului financiar (ceea ce se întâmplă matematic în cazul scăderii bilanțului de credite, când capitalul rămâne constant) sau care reduce baza de impozitare.

Art. 4. în cazul unei cesiuni de creanţă cu titlu speculativ, cesionarul nu va putea pretinde consumatorului nici voluntar, nici pe cale de executare silită sau în instanţă, mai mult decât preţul real al cesiunii, la care se pot adăuga cheltuielile şi spezele efective ale contractului şi dobânda din ziua când cesionarul a plătit preţul cesiunii.

Art. 5. (1) în scopul de a zădărnici intenţia de speculă a cesionarului ori de a echilibra raporturile juridice cu creditorul cesionar, debitorul cedat, care are calitatea de consumator, se va putea elibera de datorie, atât în raporturile cu cesionarul, cât şi în raporturile cu cedentul, plătind cesionarului sumele arătate la art. 4.

Proiectul mai prevede că cesiunea de creanță este nulă în cazul în care se încheie sau se perfectează cu o entitate care nu este creditor financiar sau colector de creanțe autorizat, cedentul și cesionarul fiind decăzuți din dreptul de a calcula și pretinde dobânzi sau alte costuri ori penalități aferente creanțelor cesionate.

Se poate consulta proiectul aici: https://senat.ro/legis/PDF/2019/19b453FG.PDF

4. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive

Proiectul de lege limitează dobânzile pe care creditorii le pot percepe de la persoanele fizice consumatori, dobânda anuală efectivă fiind limitată la cel mult 2 puncte procentuale peste „dobânda de refinanțare practicată de BNR pe piața financiar-bancară internă”.

Art. 9. (1) în cazul imposibilităţii consumatorilor de a executa un contract de credit din cauza onerozităţii excesive a dobânzilor, denunţarea unilaterală a contractului de către creditorul financiar este interzisă înainte de trecerea unei perioade de 90 de zile de la constatarea acestei imposibilităţi şi dacă nu a fost precedată de o procedură de revizuire convenţională sau, după caz, judiciară a contractului, în condiţiile art. 14.

(a) La cererea debitorului sau din proprie iniţiativă, creditorul financiar va face o propunere, în scris, de ușurare a poverii, de reeșalonare sau de refinanțare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului si cu gradul sau maxim de îndatorare.

(b) Dispozițiile alin. (1)-(2) se aplică şi în cazul în care contractele de credit de consum, ipotecare sau imobiliare au fost externalizate de către instituţia de credit sau de către instituţia financiară non-bancară către un terţ.

Utilizarea de dobânzi peste limitele plafonate va fi considerată practică comercială incorectă sau chiar ilicită, care va putea fi sancționată de către ANPC cu amendă sau chiar închiderea activității creditorului.

Proiectele de lege vor intra în dezbatere la Senat, prima camera parlamentară sesizată, după ce vor obține avizul Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.

Se poate consulta proiectul aici: https://senat.ro/legis/PDF/2019/19b452FG.pdf

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here