Ministerul Finanțelor a publicat în dezbatere publică două proiecte de OUG privind regimul dividendelor, declarația privind cei 3,5% pentru ONG-uri și simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri dar şi procedura de eșalonare simplificată care ar putea deveni permanentă, introducerea SAF-T în legislația națională și modificări la amnistie, la obligativitatea înrolării în SPV.

Unul din proiecte se referă la procedura de eșalonare simplificată care ar putea deveni permanentă. Măsura areca scop creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare prin stimularea conformării voluntare.

Se propune suspendarea condițiilor de menținere a eșalonării la plată, în situația în care activitatea este restrânsă/închisă de către “organele abilitate ale statului” similar cu dispozițiile suspendării condițiilor de menținere a eșalonării la plată care a fost reglementată prin OUG nr. 48/2020 și ale cărei efecte au încetat la data de 25 decembrie 2020.

Astfel, în vederea sprijinirii contribuabililor se propune ca, la cerere, debitorii la care activitatea este restrânsă sau închisă pe perioada stării de urgență/alertă să poată solicita suspendarea condițiilor de menținere a eșalonării la plată, în oricare forma este acordată (eșalonare acordată potrivit cap. VI din cadrul titlului VII din Codul de procedură fiscală, eșalonare la plată în formă simplificată, potrivit OUG nr. 181/2020, restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit OG nr. 6/2019 sau eșalonarea în formă simplificată propusă prin acest act normativ).

Această suspendare se acordă până la data la care activitatea este reluată fără niciun fel de restricție.
Tot acest proiect propune modificări în privința amnistiei.În completarea facilităților fiscale adoptate prin OUG nr. 69/2020 și prin OUG nr. 19/2021, se propune  anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUGnr. 69/2020 și data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021.

De asemenea, se propune acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Şi anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020.

Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere până la anumite termene și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022.

În ambele situații reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare prezentei ordonanțe, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Primul proiect mai prevede Obligativitatea înrolării în Spațiul Privat Virtual. Potrivit proiectului, în contextul evitării contactului fizic între persoane, precum și pentru realizarea procedurii de conectare a caselor de marcat, pentru înrolarea în SPV, contribuabilii trebuie să-și achiziționeze certificate calificate.

Pentru efectuarea acestor demersuri de către contribuabilii pentru care se creează obligativitatea înrolării în SPV, se impune reglementarea unui termen până la care această înrolare este opțională, urmând ca după acest termen cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organul fiscal central în format letric nu vor fi luate în considerare iar contribuabilii în cauză să fie notificați de către organul fiscal central cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin SPV.

Proiectul mai propune posibilitarea corectării declarațiilor fiscale ori de câte ori printr-o hotărâre judecătorească definitivă sunt dispuse măsuri care implică și modificări de impuneri aferente unor creanțe fiscale și perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat actul desființat, dacă din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către o altă echipă de inspecție.

De asemenea, se propune extinde mecanismul de rambursare TVA cu control ulterior, la toți contribuabilii cu unele excepții stabilite expres de lege, similar procedurii aprobate prin OUG nr. 48/2020.

Prin cel de-al proiect modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicat în dezbatere de Ministerul Finanţelor se propune modificarea dispozițiilor cu privire la regimul fiscal stabilit în cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice, astfel încât prevederile referitoare la dividendele distribuite dar care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, să fie aplicate tuturor dividendelor distribuite și neplătite, respectiv termenul de plată este până la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului următor celui în care s-a aprobat distribuirea acestora.

Astfel, modificarea reglementărilor vizează situațiile în care dividendele/ câştigurile obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, au fost distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/ asociaţilor/ investitorilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câştig să se plătească până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii.

Proiectul prevede clarificarea modalității de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei. Impozitul se determină prin aplicarea baremului de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 667,5 lei, reprezentând impozitul determinat prin aplicarea cotei de 1% asupra plafonului de 66.750 lei.

Se propune de asemenea, reglementarea la nivelul legislației primare, a posibilității depunerii de către contribuabil a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitățile nonprofit/unitățile de cult, având în vedere că această modalitate este prevăzută, în prezent, în Circulara ministrului finanțelor nr. 888/2018, scrie Hotnews.ro

Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Se mai propune reglementarea posibilității angajatorului rezident fiscal român sau angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale de a opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români.

De asemenea proiectul clarifică regimul fiscal al dividendelor distribuite trimestrial dar carenu sunt plătite până la sfârșitul anului în care sunt distribuite. Astfel, pentru dividendele distribuite trimestrial cât și pentru cele distribuite după aprobarea situațiilor financiare anuale, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, după caz.

Nu în ultimul rând se propune eliminarea încadrărilor tarifare pentru produse din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun și lichidele cu conţinut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip “Ţigaretă electronică”, având în vedere că Regulamentul privind Nomenclatura combinată se modifică anual, există posibilitatea să apară neconcordanțe între codurile NC stabilite prin Codul fiscal și noile codurile NC stabilite prin Regulament.

Proiectul prevede şi simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, în sensul eliminării condiției actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilitățile.

De asemenea, se propune opțiunea ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România sau încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, să poată fi încheiat și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică calificată. Se propune ca acesta să fie comunicat electronic în vederea radierii/ înregistrării/ înmatriculării mijlocului de transport de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândește sau de către persoana împuternicită, după caz, autorităților implicate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here