Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care prevede ca spitalele și clinicile private să poată primi fonduri de la bugetul de stat în cadrul programelor de sănătate din 2020.

Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, să se deruleze în mod unitar atât prin furnizori publici, cât și prin furnizori privați, în mod similar cu reglementarea privind furnizorii privaţi de medicamente şi dispozitive medicale. Astfel, se asigură accesul imediat al pacienților la tratament in cadrul programelor naționale de sănătate curative și, funcție de opțiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizați și evaluați și care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată în expunerea de motive a proiectului de ordonanță care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Actualele reglementări prevăd ca programele de la stat să poată fi accesate de clinicile private doar dacă era depășită capacitatea furnizorilor publici. De acum, criteriul va fi cel mai bun raport calitate-preț.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se modifică şi se completează după cum urmează:

La art 48 alin. (2), lit.b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) programe naţionale de sănătate curative care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice, altele decât TBC şi HIV/SIDA şi transplant de organe, ţesuturi şi celule, precum si acordarea de servicii medicale, servicii conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, servicii integrate, după caz, reglementate prin hotărârea de Guvern prevăzută la art. 51 alin. (4) din prezenta lege;

La art. 52 alin. (2), lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) furnizori privaţi de servicii medicale;”

La art. 581 , după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Contractele, încheiate urmare a procedurilor de achiziţie publică prevăzute la alin. (1), vor fi atribuite pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preţ.”

După alineatul (3) al articolului 111, se introduc două noi alineate, alin. (31) şi alin. (32), cu următorul cuprins:

„(31) Fondurile pentru îngrijirea cazurilor critice ale căror costuri nu pot fi acoperite din sumele obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

(32) Lista spitalelor, a secţiilor din structura acestora, detalierea cheltuielilor, modalitatea de distribuire a fondurilor prevăzute la alin. (31), precum şi orice alte termene şi condiţii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.”

Proiectul modifică unele criterii privind litigiile survenite ca urmare a unor daune aduse sănătății unor persoane.

Art. 320 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată. Cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată nu pot fi recuperate de la victimele agresiunilor sau ale accidentelor cu autor neidentificabil, fiind decontate din Fond.”

De asemenea, se prevede eliminarea obligației avizării de către medicul expert al asigurărilor sociale a prelungirii până la un an şi 6 luni a certificatelor de concediu medical, în cazurile bolnavilor diagnosticați cu SIDA şi afecțiuni neoplazice.

La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:

a. un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;

b. un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;

c. pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.”

 

Ai nevoie de Legea nr. 95/2006? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here