Agenția Națională pentru Achiziții Publice a publicat un proiect de ordonanță privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice care are ca obiectiv simplificarea, reducerea termenelor de derulare a procesului de achiziție publică precum și accelerarea atribuirii contractelor de achiziție publică.

Iniţiatorii propun eliminarea din sarcina operatorului economic declarat câștigător, a obligaiei de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru pentru demonstrarea îndeplinirii condiției de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale

Printre modificări se numără şi reducerea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar dar şi abrogarea prevederilor care se referă la solicitarea criteriilor de calificare şi selecţie, în cazul procedurii simplificate.

În situațiile în care valoarea estimată este sub pragul de publicare în JOUE, autoritățile contractante optează pentru derularea licitațiilor deschise atunci când au achiziții de o complexitate ridicată, tocmai pentru faptul că legislația (art. 113 din Legea nr. 98/2016, art. 126 din Legea nr. 99/2016) permite numai folosirea anumitor criterii de calificare şi selecţie în cazul procedurilor simplificate.

Prin abrogarea respectivelor prevederi se dă dreptul autorității/entității contractante ca și în cazul procedurilor simplificate să folosească criteriile de calificare şi selecţie folosite și pentru celelalte tipuri de proceduri.

Se doreşte  de asemenea, diminuarea unor termene care conduc la scurtarea întregului proces de desfășurare a procedurilor de achiziții publice și, implicit, de atribuire a contractelor de achiziție publică, după cum urmează:

  • reducerea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar. Modificarea legislativă vizează reducerea acestei perioade de la 80 de zile la 30 de zile (pentru licitația deschisă și licitația restrânsă), 15 zile (pentru procedura simplificată și negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) și, respectiv, 50.
  • reducerea termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii;
  • eliminarea termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE în cazul procedurii simplificate.

Prin prezentul proiect de OUG  se propune modificarea legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi anume proiectul prevede:

  • instituirea obligației semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător al procedurii, după pronunțarea deciziei CNSC/hotărârii judecătorești în primă instanță. Modificarea legislativă vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și derularea investițiilor în graficul estimat, permițând semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/hotărârii judecătorești în primă instanță, fără a mai aștepta eventuala soluționare în instanță a plângerii/recursului.
  • introducerea unei taxe de timbru în cazul cererilor introduse la instanţele judecătoreşti privind suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului. Prin modificările ce vizează prevederile OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare se are în vedere clarific.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here