Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe site-ul propriu, ieri, 29 august, în rubrica “Transparenţă decizională”, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit notei de fundamentare, Ministerul de Finanţe doreşte să modifice şi să completeze următoarele acte normative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

2. Legea privind finanţele publice, nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare

3. Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 769/2001

4. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare

6. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare

7. Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare

8. Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare

9. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare

Ce noutăţi se aduc Legii privind societăţile comerciale?

Potrivit proiectului de act normativ, dacă societăţile comerciale plătesc cu întârziere dividendele, atunci acestea vor trebui să plătească o dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Noutăţi privind Codul Fiscal

Prin proiectul de act normativ, se propune emiterea unei noi autorizaţii de antrepozit fiscal pentru antrepozitarul căruia i-a fost revocată aceasta din cauza neconformării la condiţii de autorizare sau de funcţionare a antrepozitelor fiscale, intervenite în perioada de valabilitate a autorizaţiei.

Noua autorizaţie va putea fi emisă la data la care antrepozitarul îndeplineşte toate condiţiile de autorizare a unui antrepozit fiscal.

Modificări la Codul de procedură fiscală

Finanţele doresc să includă în sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală redevenţele rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor agricole, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.

Modificări la Legea privind finanţele publice locale şi la Legea privind finanţele publice

Potrivit proiectului de act normativ, arieratele vor fi definite ca plăţi restante neachitate în mai mult de 90 de zile de la scadenţă. Această prevedere a fost introdusă în proiect pentru menţinerea echilibrului bugetar şi reducerea arieratelor, conform notei de fundamentare a proiectului de OUG.

În nota de fundamentare se mai precizează că suma aferentă procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi din reţinerile cu gradul de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, se repartizează de consiliul judeţean pentru:

a) Plata arieratelor (scadente de peste 90 de zile),

b) Cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură.

În acelaşi timp, ordonatorii de credite care înregistrează arierate trebuie să reducă în fiecare lună stocul cu câte 5%, respectiv 3% faţă de luna anterioară. Dacă această prevedere nu va fi respectată, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţe şi Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti vor sista alimentarea cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în cazul ordonatorilor principali de credite, şi operarea plăţilor din conturile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.

Prevederea nu se aplică dacă se fac plăţi pentru stingerea arieratelor. În momentul în care s-a atins ţinta de 5%, respectiv 3%, se încetează sistarea, se mai precizează în documentul citat.

De asemenea, prin proiectul de act normativ, se propune modificarea termenelor de depunere de către Ministerul Finanţelor Publice a proiectului legii bugetare şi a proiectului de buget la Guvern.

Ministerul de Finanţe doreşte să modifice „termenul de depunere spre adoptare la Parlament în anul în care au loc alegeri parlamentare, iar acestea se desfăşoară în ultimele 3 luni ale anului”, potrivit notei de fundamentare.

În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Guvernului proiectul legii bugetare şi proiectul de buget în 15 zile de la investirea Guvernului, iar Guvernul după însuşire le va depune la Parlament în maxim 20 de zile de la investitură.

Finanţele doresc, de asemenea, să constituie cadrul legal prin care ordonatorii de credite au obligaţia ca, în execuţie, să asigure achitarea plăţilor restante, precum şi a plăţilor restante rezultate în cursul anului curent.

Potrivit proiectului de OUG, ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a plăţilor restante din execuţia anului curent, cu excepţia angajamentelor noi pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Modificări referitoare la  Ordonanţa Guvernului privind repartizarea profitului la societăţile naţionale

Ministerul de Finanţe propune ca profitul contabil să se repartizeze odată cu aprobarea situaţiilor financiare anuale de către organele de conducere ale operatorilor economici, iar perioada în care acesta va putea fi virat la bugetul de stat sau local să fie de 60 de zile de la termenul legal prevăzut pentru depunerea situaţiilor financiare anuale.

Dacă societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau care deţine controlul vor plăti cu întârziere dividendele/vărsămintele la bugetul de stat, atunci acestea vor trebui să plătească o dobândă penalizatoare, care va fi calculată conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Vrei să afli mai multe informaţii? Descarcă proiectul de OUG al MFP în format PDF! Click aici!

Descarcă nota de fundamentare a proiectului! Click aici!

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here