Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din cadrul MFP a elaborat proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi pentru completarea unor reglementări contabile.

Proiectul a fost introdus pe site-ul Ministerului la 1 septembrie a.c.

Potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de această lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii.

Proiectul de ordin se aplică de către entităţile care intră sub incidenţa Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de ordin cuprinde doar tratamentul contabil al operaţiunilor de reorganizare.

Prin proiectul de ordin se prevăd răspunderi pentru reflectarea în contabilitate, potrivit normelor şi reglementărilor contabile aplicabile, a operaţiunilor de reorganizare, precum şi pentru respectarea prevederilor legale cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate.

De asemenea, într-o anexă distinctă la ordin se exemplifică modul de reflectare în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale.

Prin proiectul de ordin se propune abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi  tratamentul fiscal al acestora.

În anexe, proiectul de act normativ prezintă:

Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale. Normele au la bază prevederile legii societăţilor comerciale, Legii contabilităţii ale reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Exemple privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale. Toate exemplele din prezenta anexă sunt aplicabile entităţilor prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. În toate exemplele prezentate, formatul de bilanţ corespunde bilanţului prescurtat prevăzut de reglementările contabile, considerându-se că societăţile respective se încadrează în prevederile art. 3 alin. (2) din ordinul menţionat.

*

Trimiterile la cadrul legal. Art.3 al Ordinului MFP nr. 3055/2009 – astfel cum a fost, recent, modificat prin Ordinul MFP nr. 2239/2011, publicat în M.Of. nr.522 din 25 iulie a.c. – prevede:

(1) Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:

– total active: 3.650.000 euro;

– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

– număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: bilanţ; cont de profit şi pierdere; situaţia modificărilor capitalului propriu; situaţia fluxurilor de numerar; note explicative la situaţiile financiare anuale.

(2) Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:

– bilanţ prescurtat;

– cont de profit şi pierdere;

– note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.

(3) Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.

(4) Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(5) În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale anului precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

Reamintim că, în luna august, Ordinul MFP nr.3055/2011 a mai suferit modificări, în afară de cea menţionată, şi anume prin Ordinul MFP nr. 2382, publicat în M.Of.nr. 563 din 8.08.2011. Modificările privesc Anexa cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here