Ministerul Finanţelor a publicat în dezbatere publică un proiect de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre măsuri se numără interzicerea achizițiilor de mașini, înghețarea angajărilor la stat, cu câteva excepți, limitarea membrilor CA la maxim 2 companii și altele.

Astfel, se propune ca, în anul 2023, Guvernul să aprobe lunar limite de credite de angajament și credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale respectiv deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituţiile publice subordonate.

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune măsurile necesare, în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul ”Bunuri și servicii”, exclusiv sumele nerepartizate, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier şi aparatură birotică.

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice. Există anumite excepţii.

Pentru posturile pentru care s-a desfășurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau, după caz, proba practică, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată. Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, funcțiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune modificarea fișelor de post în urma unei analize temeinice a atribuțiilor din fișa postului care să fie corelate cu domeniul în care există titlul de doctorat, astfel încât, potrivit legii, să rezulte îndeplinirea condiției desfășurării activității în domeniul pentru care persoana deține titlul.

Prin prezentul proiect se propune ca, prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele reținute în proporție de 10%, să nu fie repartizate în semestrul II, urmând ca acestea să fie anulate cu ocazia primei rectificări bugetare din anul 2023.

De asemenea, se propune ca economiile înregistrate în execuția bugetară la nivelul primului trimestru pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să fie anulate cu ocazia primei rectificări bugetare.

Se propune ca prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, în anul 2023, ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament între programe pe tot parcursul anului, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3/xx/27 „Fișa programului bugetar”.

Prin prezentul proiect se propune prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 133/2019 până la data de 1 ianuarie 2024. Se propune ca, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile alin. (5) și alin. (7) ale art. 374 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  persoanele și durata activității desfășurate în regim de telemuncă se stabilesc de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, nemaifiind necesar acordul angajaților.

Se propune ca, în situația în care fondurile asigurate din Fondul de Tranziție Energetică nu asigură plata integrală a cererilor de decontări de furnizorii de energie, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei, să poată aloca, din bugetul propriu, fonduri pentru plata acestora.

Se propune prelungirea termenului prevăzut la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2023. Se propune ca, în anul 2023, angajații din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, să poată exercita cel mult două mandate de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

De asemenea, se propune ca restricțiile instituite prin proiectul de act normativ, în ceea ce privește, achizițiile de mobilier, aparatură birotică și autoturisme, să se aplice și operatorilor economici prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativteritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Se propune reducerea cu 50% a numărului de posturi aferente cabinetelor constituite la nivelul funcțiilor de demnitate publică din cadrul administrației publice centrale.

Proiectul poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here