Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat un proiect de ordin care se referă la obligaţiile medicilor de familie care, potrivit  OUG nr. 180/2020, vor monitoriza bolnavii COVID-19 asimptomatici, care prezintă forme uşoare, şi a pacienţilor izolaţi la domiciliu începând cu 23 octombrie.

Proiectul prevede ca medicii de familie să aibă au următoarele obligații:

a) să acorde necondiționat serviciile medicale la distanță pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor

b) să completeze documentele medicale și formularele de raportare a activității specifice;

c) să respecte legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

d) să afișeze la sediul cabinetului numărul de telefon disponibil pentru pacienții pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate ;

e) să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activității – factura însoțită de formularele de raportare a activității specifice;

f) să solicite, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgență 112, trimiterea unei ambulanțe;

g) să transmită direcției de sănătate publică fișele de monitorizare a stării de sănătate a pacienților;

h) să pună la dispoziția organelor de control sau caselor de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar contabilă a serviciilor de monitorizate furnizate conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control.

În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea oricăreia dintre obligațiile contractuale, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală 8 diminuează cu 50% venitul cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienților pentru luna în care se constată aceste situații

Proiectul cuprinde şi obligaţiile pe care casele de asigurări de sănătate le au faţă de medicii de familie:

a) să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor COVID19, în limita sumelor alocate;

b) să deconteze furnizorilor cu care au încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării, contravaloarea activității desfășurate de aceștia;

c) să efectueze controlul activității, după caz împreună cu direcțiile de sănătate publică, în limita competențelor;

d) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;

e) să posteze pe site-ul propriu numărul de telefon al furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară / medicilor de familie – disponibil pentru pacienții pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate potrivit legii.

Nu în ultimul rând proiectul prevede şi care sunt drepturile medicilor de familie în relaţia cu casa de asigurări de sănătate:

a)să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de formularele de raportare a activității specifice, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate și raportate;

b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de monitorizare a stării de sănătate a pacienților;

c) să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Potrivit OUG nr. 180/2020, pacienţii infectaţi cu coronavirus asimptomatici vor fi monitorizaţi şi asistaţi medical de către medicii de familie, iar, în această privinţă, medicii de familie vor avea posibilitatea, să deconteze aceste prestaţii medicale în sumă de 105 lei pe caz din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here