Guvernul a adoptat la începutul săptămânii un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Dacă va ajunge să se aplice, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) va putea cere furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video, precum YouTube ori Facebook, să elimine ori să restricționeze clipuri video care  incităla violență sau la ură, instigă public la săvârşirea de infracţiuni de terorism sau aduce atingere ori prezintă un risc serios şi grav de a aduce atingere securităţii sau sănătăţii publice.

Proiectul normativ urmăreşte transpunerea Directivei nr. nr. 1808 din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii media audiovizuale (Directiva serviciilor media audiovizuale) având în vedere evoluţia realităţilor pieţei.

Prin proiect se propune redefinirea noţiunilor de serviciu media audiovizual –  program, retransmisie, comunicare comercială, sponsorizare, plasare de produse, licenţă audiovizuală şi codare, fiind totodată introduse şi unele definiţii noi pentru noţiunile de serviciu de platformă de partajare, material video generat de utilizator, decizie editorială, furnizor de platformă de partajare şi autorizare servicii media audiovizuale la cerere.

Proiectul reformulează cadrul general pe care serviciile media audiovizuale trebuie să-l respecte pentru a fi asigurată protecţia minorilor, precum şi pentru a asigura apărarea moralei, sănătăţii şi securităţii publice.

În acest sens, s-a prevăzut un mecanism prin care CNA poate restricţiona un serviciu media audiovizual dacă acesta incită la ură, violenţă sau instigă la terorism ori dacă reprezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea publică.

În acest sens, se introduc o serie de restricţii şi interdicţii cu privire la conţinutul audiovizual, în scopul limitării sau eliminării ori a reducerii expunerii minorilor la programe care pot afecta dezvoltarea morală, fizică sau psihică a acetora.

Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video au obligaţia să ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja:

a) minorii de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările comerciale audiovizuale care le pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală, în special de programele care contin pornografie sau violenţă nejustificată, conform prevederilor art. 39 alin. (1);

b) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările comerciale audiovizuale care conţin incitări la violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe motive precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală sau boală cronică necontagioasă;

c) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările comerciale audiovizuale având un conţinut a cărui difuzare constituie instigare publică la săvârşirea de infracţiuni la Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau la Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată, ori infracţiuni de natură rasistă şi xenofobă.

În scopul protecţiei minorilor, furnizorii de platforme de partajare a materialelor video au obligaţia să ia măsuri pentru controlul accesului la conţinut, astfel:

a) includerea şi aplicarea, în termenii şi condiţiile serviciilor de platformă de partajare a materialelor video, a cerinţelor derivate din aplicarea prevederilor art. 427 ;

b) includerea şi aplicarea, în termenii şi condiţiile serviciilor de platformă de partajare a materialelor video, a cerinţelor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (2), privind comunicările comerciale audiovizuale care nu sunt promovate, comercializate sau organizate de către furnizorii de platforme de partajare a materialelor video;

c) includerea unei funcţionalităţi prin care utilizatorii care încarcă materiale video generate de utilizatori să declare dacă astfel de materiale video conţin comunicări comerciale audiovizuale în măsura în care aceştia au cunoştinţă de acest lucru sau în măsura în care se poate presupune în mod rezonabil că aceştia au cunoştinţă de acest lucru;

d) instituirea şi utilizarea unor mecanisme transparente şi uşor de utilizat care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să raporteze sau să semnaleze 14 respectivului furnizor al platformei de partajare a materialelor video conţinutul menţionat la art. 427 care este furnizat pe platforma sa;

e) instituirea şi utilizarea unor sisteme prin intermediul cărora furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să le explice utilizatorilor acestor platforme care au fost efectele raportării şi ale semnalării prevăzute la lit. d);

f) instituirea şi utilizarea unor sisteme care să permită verificarea vârstei utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video în ceea ce priveşte conţinutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor;

g) instituirea şi utilizarea unor sisteme uşor de utilizat care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să clasifice conţinutul menţionat la art. 427 ;

h) furnizarea unor sisteme de control parental aflate sub controlul utilizatorilor finali în ceea ce priveşte conţinutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor;

i) instituirea şi utilizarea unor proceduri transparente, uşor de utilizat şi eficace de gestionare şi soluţionare a plângerilor utilizatorilor către furnizorul de platforme de partajare a materialelor video în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor prevăzutela literele (d)-(h);

j) instituirea unor măsuri şi instrumente eficace privind educaţia în domeniul mediei audiovizuale şi sporirea gradului de informare a utilizatorilor cu privire la respectivele măsuri şi instrumente.

În cazul în care conținutul unei platforme de partajare a materialelor video încalcă dispozițiile şi nu sunt disponibile alte mijloace eficace pentru a interzice încălcarea acestor dispoziții și pentru a evita riscul unor prejudicii grave aduse intereselor colective ale publicului, Consiliul poate solicita:

a) furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video să îndepărteze conținutul ilegal sau să restricționeze accesul la acesta ori să afişeze un avertisment către utilizatori în momentul accesării acestui conținut;

b) furnizorilor de servicii care oferă spaţiu de stocare pentru platformele de partajare a materialelor video să înlăture, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la o platformă de partajare a materialelor video;

c) operatorilor de registre, care alocă nume de domeniu pentru platformele de partajare a materialelor video, să elimine numele de domeniu al platformei de partajare a materialelor video.

Decizia poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here