Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny” şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny” este în vigoare de la 07 aprilie 2022.

Astfel, se preiau în Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” toate obiectivele de investiţii propuse la finanţare de către unităţile administrativ-teritoriale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, prin Programul operaţional Infrastructură mare, axa prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 – Creşterea gradului de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale cu alte state vecine, în cadrul Apelului de proiecte POIM/859/8/2/, care au fost evaluate şi selectate ca eligibile de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, dar a căror valoare excedează plafonului alocat în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei toate documentaţiile depuse de către unităţile administrativ-teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară în vederea obţinerii finanţării, precum şi toate documentele întocmite în cadrul evaluării obiectivelor de investiţii, în baza unui protocol de predare-primire.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţile administrativ-teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, în vederea confirmării nevoii de finanţare pentru obiectivele de investiţii preluate în Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” în temeiul alin. (1), vor încărca în platforma electronică „investitii.mdlpa.ro” toate datele necesare privind obiectivele de investiţii, solicitate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada 2021-2028 este de 65.500.000 mii lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanţare multianuale, distribuită după cum urmează:

a) 22.500.000 mii lei pentru categoriile de investiţii:

    • alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei;
    • sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale;

b) 30.000.000 mii lei pentru categoriile de investiţii:

    • drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor;
    • poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice;

c) 13.000.000 mii lei pentru categoria de investiţii:

    • sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Potrivit preambulului actului normativ, o consecinţă negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este întârzierea nejustificată a acordării finanţării şi, implicit, a implementării unor obiective de investiţii a căror maturitate este suficient de avansată, precum şi a celor care au fost deja evaluate conform cerinţelor Băncii Europene de Investiţii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi pentru care unităţile administrativ-teritoriale au suportat sume considerabile de la bugetul de stat în vederea elaborării documentaţiilor necesare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here