Semnalam, într-un material anterior (pe care îl găsiţi aici) Legea nr. 150/2015 de modificare şi completare a Legii cadastrului şi a proprietăţii imobilare nr. 7/1996, republicată (r2) în Monitorul Oficial nr. 83/2013. Iată câteva din precizările privind cadastrul la proprietăţile retrocedate şi alte situaţii în care nu sunt definitivate acte de proprietate.

Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară cuprinde mai multe etape, din care le menţionăm pe cele în legătură cu subiectul restrâns al acestui material.

Astfel, în cazul în care înscrisul nu există în arhiva oficiului teritorial sau a autorităţii administraţiei publice locale ori a emitentului acestora, programul prevede identificarea titularilor drepturilor reale şi a posesorilor, precum şi preluarea, în situaţia dată, de către persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică, a actelor în original sau în copie legalizată.

În cazul succesiunilor nedezbătute, oficiul teritorial sesizează camera notarilor publici în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.

În urma soluţionării cererilor de rectificare, se va proceda la modificarea conţinutului documentelor tehnice cadastrale şi la actualizarea evidenţei conform lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cerere, în perioada de afişare.

Proprietăţi restituite. Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare, dacă la nivelul unei tarlale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa fiecărui imobil din respectiva tarla se diminuează proporţional cu suprafaţa din titlul de proprietate.

Dispoziţia, introdusă în lege prin recentul act de completare şi modificare, prevede în continuare că, ulterior finalizării procedurilor de inventariere a terenurilor prevăzute de Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda, la cererea proprietarului, la atribuirea diferenţei de suprafaţă, în condiţiile legii.

Diferenţa de suprafaţă de teren prevăzută la alin. (10) se va acorda din terenurile care pot face obiectul restituirii în natură în limita disponibilului din unitatea administrativ-teritorială unde se efectuează înregistrarea sistematică, iar în cazul în care nu mai există disponibil, comisiile abilitate conform legilor de restituire a proprietăţii au posibilitatea să propună şi să stabilească acordarea de măsuri compensatorii, în condiţiile legii.

În situaţia imobilelor înregistrate anterior în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, suprafaţa nu se va modifica în condiţiile pe care tocmai le-am arătat, dacă aceasta nu depăşeşte suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate. În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se va diminua până la limita suprafeţei din titlul de proprietate.

Acte justificative. La înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză.

Înscrierea succesiunilor. În vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde – în afară de datele personale şi cele privind decesul – bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol, precum şi date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.

Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei sau, după caz, ofiţerul de stare civilă delegat şi va aplica sancţiunile disciplinare corespunzătoare. Neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile.

Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate realiza şi în baza certificatului de moştenitor sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar şi a documentaţiei cadastrale.  

Identificarea imobilelor în lipsa proprietarilor. Dacă proprietarii, posesorii sau alţi deţinători nu se prezintă, identificarea limitelor imobilelor se va face în lipsa acestora. Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, eliberează certificate şi furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru date şi informaţii cuprinse în: 

  • registrul agricol;
  • registrul de rol nominal unic;
  • nomenclatura stradală;
  • listele cu date de identificare (numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice);
  • orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.

Lipsa actelor de proprietate. În cazul imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice, în lipsa actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, în documentele tehnice se va înscrie posesia de fapt asupra imobilului, în baza identificării efectuate de personalul primăriei, cu ocazia efectuării măsurătorilor şi sub condiţia prezentării următoarelor documente:

a) fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de către persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;

b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, care atestă faptul că:

  • posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;
  • imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

ATENŢIE la regimul actelor istorice! Aceste dispoziţii sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial nr. 95/1938, abrogat prin Legea nr. 7/1996, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesori, imobilelor din zonele foste necooperativizate, precum şi imobilelor situate în intravilanul localităţilor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare.

Ai nevoie de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here