Ordinul nr. 3286/2018, ministrul finanțelor publice a aprobat modelul Convenției privind implementarea Programului “INVESTEȘTE ÎN TINE” și modelul Convenției de garantare.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 858 din 9 octombrie 2018. 

Reglementări de rang superior

Modelele de formulare au fost aprobate în temeiul actelor normative anterioare, şi anume:

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental “INVESTEȘTE ÎN TINE”;

 Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018

Convenția privind implementarea Programului “INVESTEȘTE ÎN TINE”

Convenția reglementează termenii și condițiile mandatului acordat Fondului de garantare de către MFP, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor de stat rezultate din aplicarea Programului.

Reamintim, Programul este un program guvernamental care are ca obiect acordarea unui credit persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani care sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani care sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație. Finanțatorii pot aproba prelungirea duratei inițiale de creditare în conformitate cu normele și procedurile interne proprii, cu încadrarea în durata maximă a finanțării de 10 ani.

Programul constă în garantarea, în numele și contul statului, a unui credit în valoare de maximum 40.000 lei pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani, şi cu 35.000 lei pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului.

Creditul se acordă în una sau mai multe tranșe, în baza documentelor justificative prezentate de beneficiar (facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale, bonuri fiscale emise conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, facturi proforme și contracte), în funcție de necesitățile de finanțare ale beneficiarului Programului.

Creditele acordate inițial pot fi suplimentate o singură dată cu o sumă de până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului, cu respectarea scadenței finale prevăzute în contractul de credit.

Valoarea garanției poate fi de 80% din valoarea creditului acordat de către finanțator, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și orice alte costuri generate de participarea la Program adiacente creditului.

Pentru anul 2018, plafonul total al garanțiilor care pot fi emise este de 600.000 mii lei. 

Convenția privind implementarea Programului

Documentul stabilește obligațiile MFP, în calitate de reprezentant al statului şi obligațiile Fondului de garantare, în calitate de mandatar. 

Convenția de garantare

– se încheie între Finanțator şi Fondul de garantare.

– stabilește mecanismul de lucru între Fondul de garantare și Finanțator pentru garantarea în numele și contul statului de către Fondul de garantare, în mod expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanțator beneficiarilor.

– definește criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului

– prevede: 

● obligația beneficiarului Programului de a constitui o garanție asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente;

● înscrierea garanției în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

● rata de executare a garanțiilor de stat, până la nivelul de 3%;

– etapele pentru acordarea garanției, după aprobarea creditului;

– condițiile pentru suplimentarea creditului și majorarea garanției, modificarea contractului de garantare;

– monitorizarea creditului și a garanției

– plata garanției: astfel, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, Finanțatorul se îndreaptă asupra Fondului de garantare cu o cerere de plată, după trecerea la restanţă a întregii finanțări garantate.

IMPORTANT DE REȚINUT: convenția de garantare poate înceta la solicitarea uneia dintre părți. Denunțarea convenției se face prin notificare scrisă, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilității acesteia. Într-o asemenea situație, convenția de garantare încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părților curge până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de acestea în baza prezentei convenții de garantare. 

Documente-anexe

Reținem câteva chestiuni de interes pentru beneficiar.

Adeverința emisă de instituția de învățământ care organizează cursuri de specializare și sau/reconversie profesională, autorizate. Adeverința se eliberează în vederea contractării creditului în condițiile Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018.  

Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului, prin care acesta se angajează să utilizeze creditul numai pentru cheltuielile eligibile din Program.
Contractul de garantare, încheiat între Finanțator, Fondul de garantare şi Beneficiar

– Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a sumelor cuvenite Finanțatorului, cu garanție asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în favoarea statului român, reprezentat de MFP, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente finanțării garantate acordate în cadrul Programului.

– Garanția are același rang de prioritate în fața creditorilor aceluiași debitor.

– În cazul în care pe parcursul derulării contractului survine decesul beneficiarului, părțile vor conveni asupra continuării sau încetării acestuia. În situația preluării finanțării garantate ca efect al acceptării succesiunii de către moștenitorii beneficiarului, la solicitarea Finanțatorului, se încheie un act adițional la contractul de garantare privind preluarea finanțării și a garanției acordate în temeiul contractului cu beneficiarul decedat, de către moștenitorul/moștenitorii beneficiarului, indiferent de îndeplinirea sau neîndeplinirea de către acesta/aceștia din urmă a criteriilor de eligibilitate.

Ai nevoie de Ordinul nr. 3286/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here