Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională a fost  aprobat prin Ordinul nr. 1063/2023. 

Administraţia Fondului de Mediu a publicat un ghid cu întrebări frecvente și răspunsuri în cadrul Programului. Astfel, AFM aduce răspunsuri la întrebări referitoare la cazurile în care solicitantul este moștenitor al imobilului pe care se doreşte implementarea proiectului sau cazul în care proprietar asupra imobilului pe care se doreşte implementarea proiectului este minor.

Poate beneficia de finanțare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ condiţiile de la art. 16 alin. (1) și solicitantul unitate de cult care îndeplineşte cumulativ condiţiile de la art. 16 alin. (2) din ghidul de finanțare.

Iată o serie de întrebări şi răspunsuri publicate de AFM:

Dacă am doar un drept de uzufruct asupra imobilului pe care doresc implementarea proiectului, pot solicita finanțare în cadrul Programului?

Nu. Potrivit Ghidului de finanțare, art. 16 alin. (1) ”Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:…d) este proprietar al
imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară”. Simplul drept de uzufruct nu conferă titularului și
drept de proprietate.

Dacă nu domiciliez, potrivit actului de identitate, la adresa la care doresc implementarea proiectului, pot solicita finanțare în cadrul Programului?

Nu. Potrivit Ghidului de finanțare, art. 16 alin. (1) Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:… c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul; nu se acceptă adresa de reședință.

Dacă sunt moștenitor al imobilului pe care doresc implementarea proiectului, pot solicita finanțare în cadrul Programului?

În cazul moștenirii, pentru imobilele în care este înscris în cartea funciară defunctul, este necesară dezbaterea succesiunii și înscrierea moștenitorilor în cartea funciară, ca noi proprietari. Analiza documentelor se va efectua prin verificarea tuturor criteriilor din ghidul de finanțare, raportat la proprietarii (moștenitorii) din extrasul carte funciară (a se vedea art. 16 și 19 din Ghidul de finanțare).

Dacă proprietar asupra imobilului pe care doresc implementarea proiectului este un minor, cine se înscrie în aplicație și ce documente trebuie depuse?

În situația în care proprietarul imobilului pe care se dorește implementarea proiectului este un minor, acesta va fi reprezentat de către părinte sau tutore, după caz. În aplicație, se va depune certificatul de naștere al minorului sau actul de instituire al tutelei, în funcție de situație. Totodată, certificatele de atestare fiscală prevăzute la art. 19 alin. (1), literele b) și c) din ghid trebuie emise pe numele minorului.

Dacă există mai mulți proprietari asupra imobilului pe care se dorește implementarea proiectului, cine solicită finanțarea?

Oricare dintre coproprietari sau devălmași poate solicita finanțare, indiferent de cota deținută și fără a fi necesar acordul celorlați proprietari.

Persoana fizică semnează cererea de finanțare?

Nu. Persoana fizică se înscrie în Program prin completarea în aplicația informatică a câmpurilor predefinite și prin încărcarea documentelor solicitate prin ghidul de finanțare.

Dacă dețin mai multe imobile, pot solicita finanțare pentru toate acestea?

Nu. Potrivit Ghidului de finanțare, art. 18 alin. (4), Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

Dacă am deja instalat un sistem de panouri fotovoltaice și doresc sa aplic la acest program, pentru acelasi imobil, se poate?

Da, doar dacă sistemul nu a fost implementat prin finanțare publică prin alt program. Potrivit declaratiei din anexa nr. 3 la Ghidul de finanțare, solicitantul declară la pct. A, lit. m): ”proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică pentru acelaşi tip de activităţi realizate pentru deservirea aceluiaşi imobil-clădire şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare; în acest sens, declar că eu sau coproprietarii/devălmaşii:

  • nu am/nu au beneficiat de finanţare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului viceprimministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeaşi carte funciară precum cel pentru care solicit/solicită finanţare;
  • nu am/nu au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului Întrebări frecvente și răspunsuri în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul nr. 1063/2023 privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeaşi carte funciară precum cel pentru care solicit/solicită finanţare;
  • nu urmează să închei/să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul ProgramuluI, contract de finanţare pentru un imobil înscris în aceeaşi carte funciară precum cel pentru care solicit/solicită finanţare”. De asemenea, la lit. c) din aceeași declarație, solicitantul declară: ”cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională nu fac obiectul unui alt program de finanţare.”

Dacă dețin un imobil într-o construcție cu mai multe apartamente, pot solicita finanțare pentru acel imobil?

Da, doar dacă imobilul nu prevede mai mult de 2 apartamente. Articolul 16 alin. (1), lit. g) prevede: ”nu este eligibil imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente.”

Dacă doresc să montez sistemul de panouri pe teren, este necesar să fac dovada dreptului de proprietate asupra construcției?

Da. Chiar dacă sistemul se amplasează pe teren, potrivit Ghidului de finanțare, art. 16 alin. (1) ”Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:…d) este proprietar al imobiluluiconstrucţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

În acest sens, art. 19 alin. (1) lit. d) prevede că se depune: ”extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant şi în format electronic.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here