Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing conţine prevederi utile pentru creatorii şi utilizatorii de programe de calculator, în eventualitatea că se apelează la contracte de leasing, cu obligaţiile şi drepturile care derivă din această reglementare specială.

O.G. nr. 51/1997 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 9/2000, fiind ulterior modificată şi completată în continuare.
Ca regulă generală, ordonanţa se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul sau, respectiv, finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale. Locatarul sau utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părţile convin astfel şi dacă achită toate obligaţiile asumate prin contract.
Tot ca regulă general aplicabilă, operaţiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile prin natura lor sau care devin imobile prin destinaţie, precum şi bunuri mobile, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor şi a bunurilor necorporale.

Dreptul de utilizare a programelor pentru calculator

Pe cale de derogare, dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator, poate face obiectul operaţiunilor de leasing, dacă titularul dreptului de autor a autorizat această operaţiune. În acest caz locatorul/finanţatorul transmite către utilizator, pentru o perioadă determinată, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra căruia deţine un drept definitiv de utilizare.

Transmiterea se realizează la solicitarea utilizatorului, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul obligându-se să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a dobândi dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru dobândirea dreptului definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin contract.

Contractul de leasing este titlu executoriu

Potrivit art. 8 din ordonanţă, contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.
Contractele de leasing având ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru calculator constituie titlu executoriu dacă utilizatorul nu renunţă la dreptul de utilizare, nu procedează la dezinstalarea programului şi la ştergerea copiilor de siguranţă, precum şi, după caz, la restituirea suporturilor şi documentaţiei aferente programului pentru calculator, în următoarele situaţii:
– la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării bunului, respectiv opţiunea dobândirii dreptului definitiv de utilizare a programului pentru calculator sau a prelungirii contractului;
– în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.

Contractul de leasing

Contractul de leasing trebuie să cuprindă, pe lângă părţile contractante, cel puţin următoarele elemente:
– clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing operaţional – în cazul în discuţie;
– denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de identificare a acestuia;
– valoarea exactă a sumelor ratelor lunare de leasing şi data exactă de plată a acestora;
– perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
– clauza privind obligaţia asigurării bunului;
– valoarea totală a contractului de leasing.
Părţile pot conveni şi alte clauze.
Contractul de leasing se încheie în scris. În cazul încetării contractului de leasing din culpa utilizatorului sau prin dispariţia totală a bunului prin furt, daună totală, distrugere totală, definită potrivit legii, survenită înainte de împlinirea unui an de la intrarea în vigoare a contractului, acesta nu îşi schimbă natura, iar bunul ce face obiectul contractului de leasing este tratat fiscal şi contabil ca bun, obiect al unui contract de leasing.

Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing

Locatorul se obligă:
– să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta sau, după caz, să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator;
– în cazul programelor pentru calculator, să transmită dreptul de utilizare asupra programelor pentru calculator către utilizator, fără a-şi mai putea exercita acest drept pe perioada derulării contractului de leasing;
– să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing, fără a schimba natura leasingului, ori de a înceta raporturile contractuale;
– să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
– să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing, dacă prin contractul de leasing părţile nu au convenit altfel.

Utilizatorul are o serie de obligaţii generale, pe care părţile le adaptează la leasingul penru programe de calculator, astfel:
– să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul şi în condiţiile de livrare agreate cu furnizorul;
– să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze;
– să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing decât cu acordul finanţatorului;
– să achite toate sumele datorate conform contractului de leasing — rate de leasing, asigurări, impozite, taxe –, în cuantumul şi la termenele menţionate în contract;
– să suporte cheltuielile de întreţinere, precum şi orice alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de leasing;
– să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu titlu de rată de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing;
– să permită locatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
– să îl informeze pe locator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate venită din partea unui terţ;
– să nu aducă modificări bunului şi să nu schimbe locul declarat în contract fără acordul locatorului.
– să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.
În temeiul contractului de leasing, utilizatorul are următoarele drepturi:
– de acţiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, asistenţa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie, locatorul/finanţatorul fiind exonerat de orice răspundere;
– de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi.
Drepturile locatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situaţia în care utilizatorul se află în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu prevederile legale în materie. Dacă utilizatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile se aplică şi lichidatorului numit.
Drepturile utilizatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic şi creditorilor în situaţia în care locatorul se află în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu prevederile legale în materie.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here