Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii a fost publicată recent în Monitorul Oficial.

Obiectivul Programului prin care se asigură susţineri financiare este dezvoltarea regională şi urmăreşte:

a) reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcţii;

b) stimularea investiţiilor în judeţele mai puţin dezvoltate;

c) creşterea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii.

Beneficiarii ajutorului de stat regional nerambursabil în cadrul Programului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile totale ale proiectului de investiţie, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Investiţiile realizate de beneficiari în cadrul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 13 şi 14 şi în condiţiile menţionate la art. 18;

b) să îşi demonstreze eficienţa economică raportat la obiectivele schemei de ajutor de stat şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei, respectiv 5 ani de la data finalizării acesteia în cazul întreprinderilor mari şi 3 ani în cazul IMM-urilor;

c) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi stabiliţi prin Ghidul solicitantului aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) să fie realizate în domeniile de activitate eligibile, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr 1.

Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele/domeniile eligibile, cât şi în alte sectoare/domenii poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale. Activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;

b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării acesteia în cazul întreprinderilor mari si 3 ani în cazul IMM-urilor;

c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă.

Suma alocată Programului este echivalentul în lei al sumei de 596 milioane euro. Suma alocată pentru anul 2023 este echivalentul în lei al sumei de 149 milioane euro, astfel pentru anul curent sunt necesare doar credite de angajament. Virarea efectivă a ajutorului de stat se realizează prin rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here