Răspunsul se regăseşte în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.190/2009, astfel cum a fost, recent, modificat prin ordinul MADR nr. 205/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 690 din 29 septembrie a.c.

Contribuabilii impuşi pe bază de norme de venit sau în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, nu datorează impozitul de 2% prevăzut la art. 74 alin. (4) din Codul fiscal.

Sunt contribuabili, în acest sens, atât persoanele fizice, cât şi arendaşii persoane fizice, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Unităţile de colectare, unităţile de procesare industrială sau celelalte unităţi menţionate la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor solicita contribuabililor respectivi, în vederea neimpozitării veniturilor cu cota de 2% prevăzută mai sus, o copie a formularului 260Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit” – cod 14.13.02.13/3a, în cazul contribuabililor impuşi în sistem real sau pe bază de norme de venit.

Impozitul se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 2% asupra venitului brut. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final, iar termenul de virare este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Prin modificările aduse actului normativ de bază, prin Ordinul MADR nr.205 din septembrie a.c., documentele contabile care stau la baza calculării impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, sunt:

borderoul de achiziţie cod 14-4-13/c, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, pentru cereale şi produse procesate din cereale;

borderoul de achiziţie cod 14-4-13/b, prevăzut la pct. 39 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008privind documentele financiar-contabile, pentru produse agricole, altele decât cerealele şi produsele procesate din cereale.

Unităţile achizitoare au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul fiscal anterior.

*

Sunt unităţi specializate pentru colectare centrele în care se stochează, punându-se la păstrare în bune condiţii produsele agricole, asigurându-se integritatea principalelor calităţi ale acestora, în funcţie de diferitele utilizări tehnologice, şi menţinerea valorii lor igienice şi nutriţionale. Exemple: magazii, depozite şi silozuri;

Sunt unităţi de procesare industrială a produselor vegetale – unităţile tehnologice în care produsele agricole sunt transformate prin procese ce modifică substanţial produsul iniţial în alimente sau furaje. Exemple: unităţi de procesare industrială pentru cereale pentru boabe, leguminoase boabe uscate, rădăcinoase, legume cultivate în câmp, plante industriale, furaje verzi din teren arabil, fructe;

Alte unităţi, cu scop de utilizare ca atare sunt unităţile care achiziţionează produse agricole vegetale şi le folosesc ca furaje pentru animale. Exemple: complexele zootehnice etc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here