Dacă într-un articol anterior am prezentat succinct care sunt condiţiile de drept material impuse de vechiul Cod civil pentru dobândirea proprietăţii unui imobil-teren prin uzucapiune, în acest articol prezentăm care este procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, potrivit noului Cod de Procedură Civilă (NCPC).
Aşa cum am arătat şi anterior, pentru terenurile a căror posesie a început sub imperiul vechiului Cod Civil, aplicabile sunt dispoziţiile acestui cod (ale vechiului Cod Civil) din perspectiva dreptului material la acţiune, iar din punct de vedere procedural formularea cererii introductive de instanţă nu poate fi făcută decât în baza prevederilor NCPC (art. 1049-1052).
Prin dispoziţiile art. 1049-1052 din NCPC s-a stabilit o procedură nouă pentru a se obţine o hotărâre judecătorească privind uzucapiunea, procedură care este una vădit mai uşoară decât cea anterioară prevăzută de vechiul Cod de Procedură Civilă.
Mai mult decât atât, noua procedură reglementată de NCPC este, cel puţin la începutul său, una de natură „necontencioasă”, nefiind necesară existenţa unui pârât în cauză la momentul respectiv. Doar în măsura apariţiei unei opoziţii noua procedură se transformă dintr-o procedură necontencioasă într-una  contencioasă (reclamant versus oponenţi).

Cum va proceda persoana interesată pentru obţinerea dreptului de proprietate asupra unui imobil-teren prin uzucapiune?

Aşadar, persoana interesată în a dobândi dreptul de proprietate asupra unui imobil-teren prin uzucapiune va formula şi va depune o cerere de chemare în judecată având ca obiect uzucapiune la judecătoria în circumscripţia căreia este situat imobilul. În acest fel, persoana interesată dobândeşte calitatea de reclamant în dosarul respectiv.
Reclamantul va arăta în cererea de înscriere data de la care posedă imobilul sub nume de proprietar, temeiul uzucapiunii, faptul dacă imobilul posedat este sau nu înscris în cartea funciară, precum şi numele ori denumirea vechiului proprietar sau a succesorului acestuia, dacă îl cunoaşte.
Potrivit legiuitorului, reclamantul are obligaţia să anexeze la cererea de chemare în judecată şi următoarele înscrisuri/documente:
a) un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, care atestă că titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum şi data decesului sau, după caz, un certificat emis de autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară şi-a încetat existenţa;
b) un certificat eliberat de camera notarilor publici, din care să rezulte faptul dacă moştenirea titularului înscris în cartea funciară a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au cules moştenirea respectivă;
c) un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că acesta nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale;
d) certificatul de rol fiscal, atunci când este cazul;
e) înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul şi-a întemeiat posesia, atunci când este cazul;
f) documentaţia tehnică cadastrală a imobilului, realizată pe cheltuiala celui interesat de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;
g) extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declaraţiei de renunţare la proprietate, precum şi a faptului dacă imobilul este sau nu grevat de sarcini, eliberat de biroul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară. În cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane şi nici grevat de sarcini, un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt, inclusiv faptul că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului;
h) lista cuprinzând numele, prenumele şi domiciliul a cel puţin doi martori.

Care este procedura de judecată în cazul unui dosar având ca obiect uzucapiunea?

După depunerea cererii introductive de către reclamant, instanţa dispune, prin încheiere, citarea titularului dreptului înscris în cartea funciară sau a succesorilor acestuia, dacă sunt cunoscuţi, precum şi emiterea unei somaţii şi afişarea acesteia la imobilul în litigiu, la sediul instanţei, al biroului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară şi la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul, precum şi publicarea ei în două ziare de largă răspândire, dintre care cel puţin unul de circulaţie naţională.
Legiuitorul prevede că, în ceea ce priveşte cheltuielile necesare efectuării formalităţilor de afişare şi publicare, acestea sunt în sarcina reclamantului.
Reţinem că, potrivit art. 1051 alin. 2 din NCPC, afişele şi publicaţia vor cuprinde:
a) denumirea instanţei care a emis somaţia, numărul şi data încheierii prin care s-a dispus emiterea;

b)
numele, prenumele sau denumirea posesorului şi domiciliul sau, după caz, sediul acestuia;

c)
precizarea că acesta invocă dobândirea proprietăţii sau a unui alt drept real prin uzucapiune;

d)
indicarea precisă a imobilului, cu adresa poştală şi, dacă este cazul, cu număr cadastral sau topografic şi a numărului de carte funciară, iar în lipsa acestora, cu precizarea vecinătăţilor;

e)
somaţia către toţi cei interesaţi să facă opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, în termen de şase luni de la emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.
Îndeplinirea acestor formalităţi va fi constatată într-un proces-verbal, întocmit de grefier, ce se va depune la dosarul cauzei.

Dacă nu s-au făcut opoziţii în termenul prevăzut la art. 1051 alin. 2 lit. e din NCPC sau dacă cel înscris în cartea funciară este decedat ori şi-a încetat existenţa juridică sau a renunţat la proprietate, instanţa se va pronunţa în camera de consiliu, după ascultarea reclamantului şi a martorilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru dobândirea dreptului reclamat în temeiul uzucapiunii, prin încheiere (art. 1051 alin. 5 din NCPC).
În schimb, dacă s-au formulat opoziţii la cererea de uzucapiune, acestea vor fi comunicate reclamantului, pentru a formula întâmpinare potrivit dispoziţiilor de drept comun. După primirea întâmpinării se va fixa termen pentru soluţionarea cererii de înscriere, cu citarea reclamantului şi a oponenţilor, cărora li se va comunica şi câte o copie de pe cererea de înscriere şi întâmpinarea depusă de reclamant.
În ambele cazuri (în cazul în care nu s-au făcut opoziţii, dar şi în cazul în care s-au formulat opoziţii la cererea de uzucapiune), instanţa va cerceta dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de vechiul Cod civil pentru dobândirea dreptului reclamat în temeiul uzucapiunii.

Care sunt căile de atac împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de judecată într-un proces având ca obiect uzucapiunea?

Reţinem că, potrivit legii, încheierea sau, după caz, hotărârea este supusă numai apelului.

Se poate înscrie în cartea funciară dreptul dobândit în temeiul uzucapiunii?

Da, reclamantul va putea cere înscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat, în temeiul încheierii date potrivit art. 1051 alin. 5 din NCPC sau, după caz, al hotărârii judecătoreşti, de primă instanţă, prin care s-a admis cererea de înscriere, înainte de rămânerea definitivă a acesteia.
Justificarea înscrierii provizorii se va face pe baza încheierii sau, după caz, a hotărârii judecătoreşti (rămasă definitivă).
Dacă reclamantul nu solicită înscrierea provizorie a dreptului său, acesta dobândeşte calitatea de proprietar la data înscrierii în cartea funciară a dreptului de real dobândit prin efectul uzucapiunii, întemeiat pe încheierea sau, după caz, sentinţa rămasă definitivă.
Reţinem însă că, în toate cazurile, registratorul de carte funciară nu va putea dispune înscrierea dreptului, în temeiul uzucapiunii, dacă acesta a fost intabulat sau înscris provizoriu în folosul unei alte persoane, chiar după împlinirea termenului de uzucapiune. În cazul în care s-a făcut numai o notare, se va putea dispune înscrierea dreptului, fără ca înscrierea să fie opozabilă celui care a cerut notarea.

Reclamantul este considerat proprietar de la data înscrierii, în condiţiile legii, în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în temeiul uzucapiunii.
O primă chestiune ce se impune a fi reţinută este aceea că dreptul real nu se dobândeşte în temeiul încheierii, respectiv a sentinţei, la momentul rămânerii definitive a acestora, ci doar la momentul întabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate câştigat de reclamant prin uzucapiune.
O a doua chestiune ce se impune a fi reţinută este aceea că, dacă potrivit doctrinei şi jurisprudenţei formate sub imperiul vechiului Cod Civil (fără a exista un text legal prevăzut ca atare în vechiul Cod Civil) dreptul de proprietate dobândit prin uzucapiune se dobândea cu efect retroactiv, de la data când reclamantul a început posesia imobilului, există o schimbare radicală de viziune, astfel încât, potrivit actualei reglementări impuse de noua procedură civilă, reclamantul este considerat proprietar de la data înscrierii, în condiţiile legii, în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în temeiul uzucapiunii.

——————————(P)——————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.
cau_dos_ins2

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.


Foto articol:
 FreeImages.com

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Impartasesc intru totul punctul D-voastra de vedere cu privire la procedura de aplicat in solutionarea cererilor privitoare la uzucapiune. Insa exista judecatori care considera ca procedura de urmat este cea reglementata de vechiul cod de procedura. Am formulat o cerere in uzucapiune, in care am facut referire la fostii proprietari, fara a-i considera parati in cauza, tocmai in considerarea caracterului initial necontencios al procedurii. Bineinteles, nu am facut nici o referire la UAT. Pe portalul instantei apare UAT-ul ca parat. Cu alte cuvinte, imi arata instanta cu cine inteleg sa ma judec. Astept cu nerabdare intampinarile (de se vor formula) si primul termen de judecata. Avocat, Florin Ghicu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here