Prin ordin al Președintelui ANAF a fost aprobată Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central.

Ordinul nr. 3201/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 61 din 23 ianuarie 2019, unde se găsesc şi formularele anexă la Procedură. 

Temeiul legal

Art. 171 din Codul de procedură fiscală prevede că sumele stabilite de organul fiscal central ca urmare a reconsiderării unei tranzacții, potrivit legii, se regularizează cu obligațiile fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor anterior reconsiderării respectivei tranzacții. 

Principiile aplicate în Procedură

– În cazul în care contribuabilul a efectuat plata obligațiilor fiscale declarate inițial, această plată reprezintă o plată anticipată în contul obligațiilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități.

– Obligațiile fiscale declarate/plătite conform unui tratament fiscal aplicat de părțile raportului juridic sunt recunoscute ca urmare a reconsiderării tranzacției/reîncadrării formei unei activități care a generat respectivul tratament fiscal.

– În situația în care în baza reconsiderării tranzacției/reîncadrării formei unei activități sunt stabilite obligații fiscale suplimentare, contribuabilul este obligat la plata diferențelor dintre obligațiile fiscale achitate anterior reconsiderării tranzacției/reîncadrării formei unei activități și obligațiile fiscale suplimentare stabilite ca urmare a reconsiderării tranzacției/reîncadrării formei unei activități, împreună cu obligațiile fiscale accesorii. Obligațiile fiscale accesorii se calculează, potrivit legii, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței și până la data stingerii acestora inclusiv.

– Prevederile art. 171 din Codul de procedură fiscală sunt aplicabile în orice situație în care organul fiscal reconsideră o tranzacție/reîncadrează forma unei activități, indiferent dacă, din punct de vedere fiscal, în urma reconsiderării/reîncadrării are loc translatarea obligațiilor fiscale de la o persoană fizică/juridică la altă persoană fizică/juridică.

DE REŢINUT: Procedură se aplică și în situația în care contribuabilul pentru care trebuie reîncadrată forma unei activități este persoană juridică. 

Regularizarea plăților anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacții pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice și care a fost reîncadrată ca activitate independentă de către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul organului fiscal central competent

● Inspecția fiscală din cadrul organului fiscal central competent emite decizia de impunere prin care stabilește în sarcina contribuabilului verificat obligații fiscale suplimentare aferente venitului din activități independente.

● Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, reținut contribuabilului de către notarul public înainte de autentificarea actelor de vânzare-cumpărare, constituie plată anticipată în contul impozitului pe venitul din activități independente datorat de contribuabil ca urmare a reconsiderării tranzacției sale.

● Impozitul pe venitul din activități independente stabilit prin decizia de impunere se regularizează cu impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, reținut de către notarul public.

● Procedura de regularizare a impozitului pe venit stabilit în sarcina contribuabilului reprezintă totalitatea operațiunilor efectuate de organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului ale cărui tranzacții au fost reconsiderate și constă în recunoașterea, în totalitate, indiferent de bugetul unde au fost ulterior distribuite, a sumelor reținute de notarul public de la contribuabil, anterior reconsiderării tranzacției. 

Regularizarea plăților anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacții pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice și care a fost reîncadrată ca activitate independentă, ca urmare a declarării de către contribuabil a veniturilor obținute din activități independente

● Contribuabilii care depun declarația cuprinzând veniturile obținute din activitate independentă pot solicita regularizarea obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții, printr-o cerere, prevăzută în anexa la ordin.

● În baza cererii contribuabilului și a deciziei de impunere anuală aferentă perioadei în care s-a efectuat tranzacția, emisă de organul de administrare, compartimentul de inspecție fiscală inițiază o acțiune de control inopinat, având ca obiect verificarea datelor din declarația contribuabilului, precum și evaluarea riscului fiscal.

● Cu ocazia controlului inopinat, organele de inspecție fiscală întocmesc “Lista privind informații referitoare la impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal reținut de notar“, prevăzută la pct. 6 al cap. II, care va fi transmisă compartimentului de specialitate, împreună cu o copie a procesului-verbal încheiat la finalizarea acțiunii de control. 

Regularizarea plăților anticipate în cazul reîncadrării formei unei activități din activitate independentă în activitate dependentă de către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală

● Sumele stabilite de către compartimentele cu atribuții de inspecție fiscală în cazul reîncadrării formei unei activități din activitate independentă în activitate dependentă se regularizează cu sumele reprezentând obligațiile fiscale plătite de către contribuabil/plătitor anterior reîncadrării activității.

● Inspecția fiscală emite decizia de impunere prin care stabilește în sarcina persoanei fizice sau a persoanei juridice verificate, care are calitatea de angajator obligații fiscale suplimentare reprezentând impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale obligatorii.

● Impozitul pe venitul din activități independente și contribuțiile sociale obligatorii achitate de contribuabilul, persoană fizică, anterior reîncadrării formei activității sale, denumit în continuare contribuabil, constituie plată anticipată în contul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii datorate de acesta.

● Impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și contribuțiile de asigurări sociale obligatorii datorate de contribuabil se regularizează cu impozitul pe venitul din activități independente și contribuțiile de asigurări sociale obligatorii achitate de acesta.

ATENŢIE Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale, în cazul în care contribuabilul și angajatorul sunt administrați de organe fiscale centrale diferite, se realizează prin schimb de informații între organele fiscale centrale.

Ai nevoie de Ordinul nr. 3201/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here