Ordinul nr. 1324/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 este în vigoare de la 29 iulie 2022.

Acesta cuprinde procedura administrativă privind pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport. Astfel, atunci când întreprinderii de transport sau managerului de transport i-a fost aplicată, într-unul sau în mai multe state membre, o condamnare pentru o infracţiune gravă sau o sancţiune pentru una dintre cele mai grave încălcări ale normelor Uniunii enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403, I.S.C.T.R. aplică şi finalizează în mod corespunzător şi în timp util o procedură administrativă prin care stabileşte dacă, datorită circumstanţelor specifice, pierderea bunei reputaţii ar constitui o reacţie disproporţionată în acel caz particular, avându-se în vedere cel puţin următoarele:

a) efectuarea unei verificări la sediul întreprinderii;

b) analiza sancţiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport.

Inspectoratul de stat pentru controlul în transportul rutier demarează procedura administrativă în cazul în care condamnarea sau sancţiunea este definitivă.

În cursul controlului la sediul întreprinderii, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convenţional, după caz, poate înmâna echipei de control din cadrul I.S.C.T.R. o adresă care conţine argumentele şi explicaţiile referitoare la condamnările sau sancţiunile pentru abaterile enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403.

În cazul în care în cadrul controlului la sediul întreprinderii nu este înmânată adresa menţionată, argumentele şi explicaţiile respective pot fi înaintate în termen de cel mult 5 zile către inspectoratul teritorial din cadrul I.S.C.T.R. care are competenţă în judeţul în care are sediul întreprinderea.

În cursul procedurii administrative, I.S.C.T.R. analizează dacă, având în vedere circumstanţele specifice, pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată în respectivul caz particular. În cadrul acestei analize se ia în considerare numărul de încălcări grave ale normelor naţionale şi ale Uniunii, astfel cum se menţionează la art. 6, alin. (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

În cadrul analizei se ţine cont de gradul de risc al întreprinderii stabilit conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/695 al Comisiei din 2 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte formula comună pentru calcularea gradului de risc al întreprinderilor de transport pentru încălcările menţionate la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

Dacă din analiză rezultă că întreprinderea nu are risc crescut, pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată, caz în care buna reputaţie a întreprinderii rămâne neafectată.

În cazul în care I.S.C.T.R. nu poate efectua control la sediul întreprinderii şi sunt aplicate două sancţiuni pentru sustragerea de la controlul la sediul întreprinderii, rămase definitive, pierderea bunei reputaţii nu ar constitui o măsură disproporţionată, caz în care întreprinderea îşi pierde buna reputaţie.

Dacă procedura administrativă se aplică managerului de transport al întreprinderii, analiza se efectuează în funcţie de sancţiunile aplicate managerului de transport şi cele aplicate întreprinderii/întreprinderilor la care deţine/a deţinut această funcţie pentru o perioadă de 24 de luni.

În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 389 alin. (1), I.S.C.T.R. întocmeşte un referat în care se motivează dacă pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată.

I.S.C.T.R. transmite decizia de pierdere a bunei reputaţii întreprinderii/managerului de transport şi Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea de către inspectorul de stat şef a referatului prevăzut la alin. (1). Dacă în urma aplicării procedurii administrative, I.S.C.T.R. constată că pierderea bunei reputaţii ar constitui o reacţie disproporţionată şi, în consecinţă, buna reputaţie a întreprinderii rămâne neafectată, I.S.C.T.R. comunică în scris A.R.R., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, motivele pentru care buna reputaţie a întreprinderii a rămas neafectată.

Împotriva măsurilor administrative de pierdere a bunei reputaţii întreprinderea sau managerul de transport se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Întreprinderea se consideră reabilitată după o perioadă de un an de la data pierderii bunei reputaţii. Reabilitarea managerului de transport se realizează după un an de la data pierderii bunei reputaţii şi după ce a promovat un examen referitor la domeniile enumerate în partea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

În urma aplicării procedurii administrative, I.S.C.T.R. întocmeşte un registru cu întreprinderile şi managerii de transport rutier care şi-au pierdut buna reputaţie şi motivele pentru cazurile în care pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport a constituit o măsură disproporţionată.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here