24 Ianuarie, 2020

Procedura privind obligațiile fiscale restante sub o anumită sumă

Printr-un recent ordin al preşedintelui ANAF a fost aprobată Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, precum şi modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015.

Ordinul nr. 727/2019 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 220 din 21 martie 2019. 

Creanţe bugetare care se scad din evidenţele fiscale

Reţinem din dispoziţiile intrinseci ale ordinului amintit:

- Creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare înscrise în titluri executorii de creanță bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru anulare de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se scad din evidențele fiscale în primele 7 zile ale anului următor.

Pentru operarea scăderii din evidentele fiscale, în scopul încadrării în plafonul prevăzut pentru anulare se are în vedere suma totală a obligațiilor fiscale, a amenzilor de orice fel, precum și a obligațiilor bugetare înscrise în titluri executorii de creanță bugetară, datorate și neachitate de către un debitor. 

Stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare

Modificările aduse la Procedura aprobată prin OPANAF nr. 3.834/2015 privesc situația în care contribuabilul/plătitorul nu a declarat sau a declarat incorect obligațiile fiscale principale, iar acestea se stabilesc de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere. Pentru aceste obligații fiscale, care au fost stinse prin plată sau compensare în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală sau prin eșalonare la plată, în condițiile legii, penalitățile de nedeclarare – şi nu doar cele “rămase nestinse”, cum prevedea reglementarea în forma anterioară – se reduc cu 75%, la cererea contribuabilului depusă la organul fiscal central competent.

Termenele de plată

Pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii, stabilite prin decizie potrivit legii, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv. 

Obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

Introdusă ca anexă separată în OPANAF nr. 3834/2015, Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită este dezvoltată pe secţiuni, astfel:

- Obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale accesorii sub o anumită limită

● În situația în care debitorul nu achită obligațiile fiscale principale la termenul de scadență, organul fiscal calculează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență până la data stingerii sumei datorate, inclusiv

● Dobânzile și penalitățile de întârziere se stabilesc prin decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere.

● Deciziile se emit trimestrial, pentru toți debitorii, cu excepția categoriilor prevăzute la lit. a)-g) de la punctul 3 din acest capitol al Procedurii (înlesniri la plată, hotărâri de dizolvare, insolvenţă, debitori declaraţi insolvabili sau aflaţi în suspendare a executării silite, debitori inactivi sau insolvabili cu venituri și bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligațiilor fiscale).

● Pentru obligațiile fiscale principale cu scadența până la data de 1 iulie 2013 care se sting după această dată, deciziile se emit trimestrial, pentru dobânzi şi o singură dată, pentru penalități de întârziere, caz în care se aplică nivelul de 15% din obligațiile principale rămase nestinse.

● În cazul în care cuantumul nu depășește o anumită limită, deciziile se emit, prin aplicațiile informatice, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale principale restante, astfel:

a) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii nu depășește 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii nu depășește 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii nu depășește 100 lei, pentru contribuabilul persoană fizică.

● În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi/penalități de întârziere) este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală, nu se emit decizii pentru categoriile de contribuabili.

La cererea debitorului sau în alte situații prevăzute de lege, se emit decizii pentru și în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi/penalități de întârziere) este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală.

- Obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare pentru debitorii care înregistrează penalități de nedeclarare sub o anumită limită

● Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare, fără a se mai calcula pentru acestea penalități de întârziere, dar cu obligația de plată a dobânzilor prevăzute de lege.

Deciziile se emit, prin aplicațiile informatice, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale, în cazul în care cuantumul penalităților de nedeclarare nu depășește o anumită limită, astfel:

a) în cazul în care cuantumul penalităților de nedeclarare nu depășește 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) în cazul în care cuantumul penalităților de nedeclarare nu depășește 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) în cazul în care cuantumul penalităților de nedeclarare nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) în cazul în care cuantumul penalităților de nedeclarare nu depășește 100 lei, pentru contribuabilul persoană fizică.

- Obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită

● Prevederile se aplică pentru emiterea și comunicarea următoarelor acte de executare:

a) somație;

b) titlu executoriu;

c) adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

d) adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;

e) adresă de înștiințare privind înființarea popririi.

● În vederea emiterii somației și a titlului executoriu, organul fiscal evaluează bilunar obligațiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor și emite somația și titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare restante, astfel:

a) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

Ai nevoie de Ordinul nr. 727/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu