Procedura privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar din 30.10.2015, aprobată prin Decizia nr. 52/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 916 din 10 decembrie 2015 (M.Of. nr. 916/2015).

În vigoare de la 10.12.2015

ARTICOLUL 1

Obiectul procedurii

Obiectul procedurii îl constituie efectuarea de investigaţii referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar.

ARTICOLUL 2

Sfera de cuprindere a investigaţiilor referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit

(1) Se supun investigaţiilor toţi auditorii statutari şi toate firmele de audit, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, care desfăşoară activităţi de audit statutar.

(2) Investigaţia se desfăşoară în principal asupra auditorilor statutari care semnează rapoartele de audit statutar în nume propriu sau în numele unei firme de audit.

ARTICOLUL 3

Atribuţiile Departamentului monitorizare şi investigaţii

Departamentul monitorizare şi investigaţii (DMI) desfăşoară:

a) investigaţii proprii (autosesizări) referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit;

b) investigaţii derulate în urma sesizărilor primite de la orice persoană interesată, inclusiv autorităţi publice;

c) investigaţii derulate în urma sesizărilor primite de la Comisia de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare CSIPPC;

d) investigaţii derulate în urma sesizărilor primite de la CAFR, conform Acordului de cooperare adoptat prin Decizia preşedintelui Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 51/2015;

e) investigaţii referitoare la efectuarea auditului statutar, în cooperare cu autorităţile competente din alte state membre;

f) acţiuni de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale.

ARTICOLUL 4

Resursele umane necesare desfăşurării investigaţiilor referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit

(1) În cazul în care investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit se organizează ca urmare a autosesizărilor, a sesizărilor primite de la orice persoană interesată sau a sesizărilor primite de la Comisia de disciplină a CSIPPC, acestea se efectuează de către salariaţi din cadrul DMI. O echipă este formată din două persoane, cu posibilitatea cooptării de personal suplimentar din cadrul CSIPPC sau a unuia sau a mai multor experţi din afara CSIPPC în cazul în care se consideră că, pentru desfăşurarea optimă a investigaţiei, sunt necesare cunoştinţe specifice sau în cazul în care personalul propriu este insuficient. Directorul executiv coordonator al CSIPPC desemnează coordonatorul echipei.

(2) În cazul în care investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit se organizează ca urmare a sesizărilor primite de la CAFR, acestea se efectuează de către o echipă mixtă – denumită Comisie comună de investigaţie – formată atât din inspectori ai DMI, cât şi din reprezentanţi ai CAFR. Echipa DMI se formează din 2 salariaţi ai acestuia, cu posibilitatea cooptării de personal suplimentar din cadrul CSIPPC sau a unuia sau a mai multor experţi din afara instituţiei în cazul în care se consideră că, pentru desfăşurarea optimă a investigaţiei, sunt necesare cunoştinţe specifice sau în cazul în care personalul propriu este insuficient. În funcţie de complexitatea sesizării, Comisia comună de investigaţie poate fi formată din 3 sau 5 membri, coordonarea acesteia fiind asigurată de un reprezentant al CSIPPC.

(3) Personalul suplimentar, aprobat de conducerea executivă a CSIPPC sau, după caz, de conducerile executive ale celor două autorităţi, nu are drept de decizie în cadrul echipei/Comisiei comune de investigaţie.

(4) Persoanele implicate în investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit trebuie să respecte confidenţialitatea, precum şi orice alte reglementări aplicabile.

(5) Personalul suplimentar, experţii cooptaţi în echipa de investigaţie, precum şi reprezentanţii CAFR trebuie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (4).

ARTICOLUL 5

Izvorul şi natura sesizărilor investigaţiilor referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar

(1) Sesizările pot fi îndreptate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit din România care efectuează audit statutar.

(2) Sesizările pot îmbrăca forma petiţiilor sau reclamaţiilor.

(3) Investigaţiile proprii se organizează şi se desfăşoară în baza sesizărilor:

a) formulate din oficiu (DMI);

b) primite de la Comisia de disciplină a CSIPPC;

c) primite de la orice persoană interesată, inclusiv autorităţi publice;

d) primite de la CAFR, conform acordului de cooperare.

(4) Investigaţiile comune cu CAFR se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor Acordului de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează auditul statutar, încheiat între CSIPPC şi CAFR, adoptat prin Decizia preşedintelui Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 51/2015.

(5) Sesizările, cu excepţia celor formulate din oficiu, se depun şi se înregistrează la secretariatul CSIPPC, urmând a fi transmise DMI .

(6) Sesizările formulate din oficiu se înregistrează la secretariatul CSIPPC.

(7) Orice sesizare se formulează în scris şi/sau în format electronic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numele, prenumele, domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau denumirea şi sediul persoanei juridice;

b) numele şi prenumele auditorului statutar sau denumirea şi sediul firmei de audit, a cărui/cărei faptă este sesizată, precum şi sediul profesional al auditorului statutar;

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;

d) semnătura autorului sesizării şi data întocmirii acesteia.

(8) Sesizările care nu cuprind toate elementele prevăzute la alin. (7) nu se iau în considerare şi se clasează.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here