Reglementarea este, de la 1 februarie 2017, cea stabilită de Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal,aprobată, prin OPANAF nr. 605/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 93/2017. La data intrării în vigoare a prezentului ordin s-a abrogat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.393/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 629/2016. 

Discutăm despre următoarea situaţie: persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, iar organul fiscal îi anulează înregistrarea în scop de TVA; dacă dacă încetează situaţia care a condus la anulare, la solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA.

Formal, adică în termenii ordinului preşedintelului ANAF, persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, întrucât nu justificau intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, în temeiul art. 316 alin. (9) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.

Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare, iar persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul de Decizie prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Împotriva deciziilor de respingere se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării.

După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA

Alte situaţii

Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), c) şi alin. (12) din Codul fiscal, care au depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării solicitării de prelungire a termenului de depunere a formularului, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Codul fiscal se referă, aici, la persoana impozabilă care trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 lei;

2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor de mai sus şi daca cer înregistrarea după ce aceasta le-a fost anulată, care nu au depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării solicitării de prelungire a termenului de depunere a formularului, sunt aplicabile criteriile  pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, aprobate prin recentul ordin. 

Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Ordinul stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal.

ATENŢIE! Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, NU fac obiectul prevederilor OPANAF nr. 605/2017.

Cele două situaţii sunt tratate astfel:

  • cei care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile, trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA;
  • cei care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, deşi cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni;
  • cei care solicită înregistrarea după ce aceasta le-afost anulată trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile:

  • persoana impozabilă NU se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora. Pentru evaluare, persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
  • administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;
  • evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Ca urmare a evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut. 

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here