Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, iar un recent ordin comun CNPP/CNAS aprobă Procedura de aplicat, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.
Ordinul nr. 953/783/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017.
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevede, cu titlu general, că durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire, cu excepţii – în sensul majorării duratei – pentru anumite boli.

În plus, în situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul primar sau, după caz, medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate. În temeiul acestor dispoziţii, ordinul comun semnalat vine cu precizări de procedură. 
Paşii de urmat
Documentaţia medicală se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea casei teritoriale de pensii, în funcţie de domiciliul asiguratului.

– În situaţia în care pacientul este internat într-o unitate medicală, documentaţia medicală care fundamentează solicitarea de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă din raza teritorială a unităţii medicale respective.

– Documentaţia medicală va conţine, în copie, în mod obligatoriu, următoarele documente: biletul/biletele de ieşire din spital, rezultatele analizelor de laborator, investigaţiilor funcţionale şi imagistice care susţin diagnosticul clinic, evoluţia și prognosticul de recuperare și tratamentele efectuate, referatul medical întocmit de medicul curant potrivit metodologiei de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, adeverinţă cuprinzând numărul zilelor de concediu medical acumulate în ultimele 12/24 de luni, iar, în original, referatul de prezentare completat de medicul expert al asigurărilor sociale.

– Medicul curant (specialist sau primar) care monitorizează afecţiunea ce a determinat incapacitatea temporară de muncă înaintează propunerea de prelungire a concediului medical peste 183 de zile la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă cu cel puţin 20 de zile înaintea expirării duratei maxime de concediu medical.

– Medicul expert al asigurărilor sociale transmite către Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM) documentaţia medicală de fundamentare, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării propunerii de prelungire a concediului medical.

– Documentaţia medicală transmisă către INEMRCM de medicul expert al asigurărilor sociale este analizată la nivelul Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM, avându-se în vedere diagnosticul clinic, evoluţia cazului, măsurile terapeutice aplicate, rezultatele acestora şi prognosticul de recuperabilitate.

– Avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM este motivat în fapt pe documentaţia medicală analizată la nivelul acestei structuri şi fundamentat în drept pe dispoziţiile cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezenta procedură.

Avizul favorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM cuprinde numărul zilelor de concediu medical avizate, perioada avizată, precum și eventuale observaţii. Avizul nefavorabil cuprinde succint motivele care au condus la neaprobarea prelungirii concediului medical peste durata de 183 de zile.

– Avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil este transmis către medicul expert al asigurărilor sociale care l-a solicitat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la INEMRCM a solicitării de avizare.

– În termen de cel mult 3 zile lucrătoare, medicul expert al asigurărilor sociale va comunica, printr-un aviz, medicului curant care a solicitat prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile concluziile Comisiei superioare de expertiză medicală, în vederea eliberării certificatului/certificatelor de concediu medical.
 
O.U.G. nr. 158/2005 despre concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:
A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:
a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate care :
– beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii;
– sunt asociaţi, comanditari sau acţionari;
– sunt membri ai asociaţiei familiale;
– persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
– persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
– soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular a/al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.

Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 158/2005? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here