De dată relativ recentă, în Monitorul Oficial nr. 672/02.08.2018 a fost publicată Procedura de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, reglementată prin Ordinul ANAF nr. 1701/2018.

În prezentul material ne-am propus să prezentăm care este Procedura de stabilire și regularizare a contribuției de asigurări sociale datorată pentru anul fiscal de referință de persoanele care realizează venituri din activități independente potrivit dispozițiilor art. 152 din Codul fiscal (denumită în continuare Procedură). 

Cui i se aplică definitivarea contribuției de asigurări sociale (CAS)?

Definitivarea contribuției de asigurări sociale se aplică persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, determinate în sistem real, și anume:

  • venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;
  • venituri din profesii liberale;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Definitivarea contribuției de asigurări sociale în cazul veniturilor determinate în sistem real se efectuează în baza declarației privind venitul realizat/declarației unice. 

Cum se identifică persoanele fizice care datorează contribuția de asigurări sociale în anul fiscal de referință?

În vederea identificării persoanelor fizice care datorează CAS în anul fiscal de referință, organul fiscal central competent stabilește lista contribuabililor care au realizat venituri din activități independente, determinate în sistem real, pe baza declarației privind venitul realizat (formularele 200 și 201) sau a declarației unice depuse de contribuabili, potrivit legii.

Lista cu persoanele identificate astfel cum s-a arătat anterior trebuie să conțină următoarele informații, pentru fiecare persoană:

  • date de identificare – nume, prenume, CNP;
  • sursa de venit;
  • venit bază de calcul, pentru fiecare sursă de venit.

Din lista mai sus prevăzută se elimină, pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale, persoanele care nu aveau obligația de a se asigura în sistemul public de pensii pentru anul fiscal de referință.

În vederea identificării persoanelor care urmează să fie eliminate din listă se fac următoarele verificări:

  • pentru contribuabilii care au desfășurat activități impuse în sistem real – venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din totalul veniturilor încasate a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului;
  • pentru contribuabilii care și-au început activitatea în cursul anului fiscal – venitul estimat a se realiza rămas după scăderea din venitul brut estimat a cheltuielilor deductibile estimate, împărțit la numărul de luni de activitate.

Din lista mai sus prevăzută se elimină contribuabilii pentru care venitul determinat potrivit subpunctului anterior este mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul fiscal de referință și rezultă lista persoanelor care îndeplineau condițiile de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, pentru anul fiscal de referință (pct. 3 subpct. 3.2 din secțiunea 1 din Procedură). 

Cum se stabilește baza de calcul al contribuției de asigurări sociale?

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente se determină astfel:

1.1. Se stabilește venitul anual bază de calcul, pe fiecare sursă de venit, pe baza informațiilor declarate;

a) formularul 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”/formularul „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”- cap. I, astfel:

Venit anual bază de calcul = venit brut (rd. 1) – cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii (rd. 2)

b) formularul 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”/formularul „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”- capitolul I, astfel:

Venit anual bază de calcul = venit net (rd. 3)

1.2. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale se stabilește prin împărțirea venitului anual bază de calcul la 12 luni, în cazul persoanelor care au desfășurat activitate pe parcursul întregului an fiscal de referință, respectiv la numărul de luni de activitate, în cazul persoanelor care au început/încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință:

Bază lunară de calcul = venit anual bază de calcul/12 sau număr luni de activitate

2. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru persoanele care realizează venituri din activități independente determinate în sistem real, din mai multe surse, se stabilește prin însumarea, după caz, a bazelor lunare de calcul stabilite potrivit pct. 1.2.

2.1. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (plafonul minim), în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției, și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig (plafonul maxim).

2.2. În cazul în care baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, stabilită potrivit pct. 2, este mai mare decât plafonul maxim, organul fiscal stabilește contribuția lunară datorată calculată prin aplicarea cotei individuale prevăzute la art. 138 lit. a) din Codul fiscal[1] asupra plafonului maxim.

2.3. În cazul în care baza lunară de calcul este mai mică decât 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aceasta se stabilește la nivelul plafonului minim.

3. Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente.

4. În vederea exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale a persoanelor fizice de la pct. 3 se vor parcurge următoarele etape:

4.1. Din lista prevăzută la secțiunea 1 pct. 3 subpct. 3.2 se identifică pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale, precum și pe baza informațiilor obținute potrivit protocoalelor de schimb de informații, de la autorități sau entități care organizează și dețin evidențe privind calitatea de pensionar a persoanelor fizice, următoarele:

a) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii;

b) persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii și/sau ai sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

4.2. Persoanele identificate potrivit subpct. 4.1 nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente, pentru lunile în care acestea se încadrează în categoria persoanelor exceptate.

4.3. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru lunile în care acestea beneficiază de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale se stabilește 0.

5. Contribuția de asigurări sociale lunară se stabilește prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuție, prevăzută la art. 138 lit. a) din Codul fiscal, conform opțiunii exprimate de contribuabil, asupra bazei lunare stabilite potrivit pct. 2 din Procedură.

6. Pentru stabilirea obligației anuale de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale se însumează obligațiile lunare stabilite de organul fiscal.

7. Stabilirea obligației anuale de plată a contribuției de asigurări sociale se face prin decizie de impunere de către organul fiscal competent.

8. Plățile anticipate reprezintă suma obligațiilor lunare privind contribuția de asigurări sociale stabilite prin Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260).

9. Prin decizia de impunere se efectuează și regularizarea contribuției de asigurări sociale prin scăderea din contribuția anuală datorată potrivit pct. 6 a sumelor reprezentând plăți anticipate, conform pct. 8.

10. Contribuția anuală datorată se alocă venitului corespunzător fiecărei surse, proporțional cu ponderea în baza anuală de calcul (suma bazelor anuale de calcul pentru toate sursele) a bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse, în vederea acordării deducerii potrivit prevederilor titlului IV „Impozitul pe venit”.

11. Decizia de impunere se emite în două exemplare, se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

12. Decizia se comunică contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

13. Documentele primite de la contribuabil și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea Procedurii se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


[1]  Art. 138 lit. a) din Codul fiscal: Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here