Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 reglementează procedura de restituire a diferenței dintre nivelul standard al accizelor pentru motorina utilizată drept combustibil de către operatorii ce transportă marfă sau persoane și nivelul accizelor diferențiat prevăzut în Codul Fiscal, specific pentru acești contribuabili.

Prin Hotărârea de Guvern se stabilește ca administrator al acestei proceduri Autoritatea Rutieră Română, iar perioada de valabilitate a acestui ajutor de stat a fost stabilită ca fiind de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern, 15 iulie 2014, până la 31 martie 2019. Bugetul total maxim a fost stabilit ca fiind în sumă de 3.021,6 milioane de lei, cu posibilitatea de a fi suplimentat.

Procedura instituită prin actul normativ este legiferată la trei luni distanță față de data publicării Ordonanței de urgență nr. 14/2014 pentru completarea articolului 176 din Codul Fiscal. Publicarea cu întârziere a procedurii de restituire a diferenței de acciză la motorină va fi resimțită la nivelul operatorilor de transport, care vor avea puțin timp la dispoziție pentru a se asigura că îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate și pentru depunerea tuturor documentelor reglementate prin Hotărârea de Guvern. Prin urmare, perioada acordată pentru a beneficia de ajutorul de stat în anul 2014 devine una foarte scurtă.

Condiții de eligibilitate ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ajutorul de stat

Potrivit Hotărârii de Guvern, pot beneficia de acest ajutor de stat exclusiv operatorii de transport rutier de mărfuri, dacă utilizează vehicule ce au ca greutate brută maximă autorizată cel puțin 7,5 tone. De asemenea, și transportatorii rutieri ce au ca obiect de activitate transportul de persoane utilizând un vehicul cu mai mult de opt locuri pentru pasageri pot beneficia de restituirea diferenței de accize.

Pentru a beneficia de restituirea diferenței de accize trebuie îndeplinite mai multe condiții de eligibilitate din partea transportatorilor de mărfuri sau persoane, așa cum se va prezenta în cele ce urmează.

În primul rând, aceștia trebuie să fie licențiați la nivelul României sau al oricărui alt stat membru al Uniunii Europene și să dețină vehicule eligibile privind transportul de marfă sau persoane. De asemenea, operatorii nu trebuie să se afle în procedura de executare silită, faliment, dizolvare sau în orice altă formă de reorganizare juridică.

În al doilea rând, operatorii licențiați nu trebuie să beneficieze de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată și nu trebuie să aibă plăți restante la bugetul de stat pentru a putea fi eligibili în cadrul mecanismului de restituire a diferenței de accize pentru motorină.

Condițiile de eligibilitate nu se opresc aici, și se impune ca vehiculele eligibile să fie alimentate de la stații de distribuție ale operatorilor economici care s-au înregistrat la autoritatea competentă conform procedurii și cu îndeplinirea condițiilor stabilite prin ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, așa cum reiese din articolul 206^69 din Codul Fiscal.

O altă opțiune pentru alimentarea vehiculelor eligibile pentru transport marfă sau persoane de către operatori este alimentarea din rezervoarele pentru consum proprii deținute la punctele acestora de alimentare, cu precizarea că acestea trebuie să aibă dispersoare electronice pentru distribuție. Această opțiune de alimentare poate fi utilizată doar de operatorii economici stabiliți în România, aceștia fiind obligați să țină în format electronic evidența intrărilor și a ieșirilor de motorină aferentă fiecărui rezervor propriu de combustibil.

Procedura pare că a fost concepută cu scopul de a oferi autorităților un mijloc de administrare care să permită combaterea unor eventuale fraude, însă, din perspectiva contribuabilului, complexitatea și publicarea cu întârziere, așa cum reiese de mai sus, vor genera o serie de probleme administrative, mai ales pentru anul 2014.

Procedura de restituire de accize

Prin același act normativ descris anterior, a fost reglementată și procedura de restituire a diferenței de acciză la motorină. Înainte de a solicita prima restituire, operatorul economic trebuie să se înregistreze în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici pentru restituirea de accize. Această înregistrare se realizează prin depunerea unei cereri de înregistrare la Autoritatea Rutieră Română. Decizia de înregistrare sau respingere a vehiculelor trecute în cerere de către operatorul economic de transport marfă sau persoane se va soluționa de către Autoritatea Rutieră Română în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

În cazul în care cererea de înregistrare a fost invalidată de către Autoritatea Rutieră Română, acest lucru atrage după sine invalidarea tuturor vehiculelor deținute de operatorul economic în cauză. Revalidarea poate fi realizată doar de către Autoritatea Rutieră Română și doar în momentul în care au încetat motivele care au dus la invalidarea operatorului economic în primă fază.

După ce le-a fost validată cererea de înregistrare de către Autoritatea Rutieră Română, în vederea restituirii accizelor, operatorii economici eligibili vor depune o cerere de restituire, în format electronic sau pe suport hârtie, începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor celui pentru care se solicită rambursarea, dar perioada de depunere nu poate depăși un an de zile de la această dată.

Cererea de restituire se depune trimestrial și se completează în baza cardurilor de gestiune a alimentărilor pentru fiecare vehicul eligibil în parte în cazul alimentărilor de la un operator economic ce își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele articolului 206^69 din Codul Fiscal. În cazul alimentărilor vehiculelor eligibile din rezervoarele proprii dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină obținută prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.

Operatorii economici eligibili au dreptul să solicite restituirea de acciză pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea.

Calculul sumei de restituit se face înmulțind baza din declarația menționată mai sus cu 40 Euro la o mie de litri. Conversia în lei a sumei de restituit se face utilizând cursul de schimb prevăzut la articolul 218 din Codul Fiscal. Ca o notă separată, modificările aduse acestui articol în decembrie 2013 sunt în dezavantajul operatorilor economici care utilizează produse pentru care valoarea accizelor se determina prin transformarea sumelor exprimate în echivalent Euro.

Ținând cont de apariția cu întârziere a procedurilor de restituire, operatorii economici au dreptul să depună simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice. Cererile de restituire depuse vor fi însoțite de documente justificative precum copii după facturile de achiziție a motorinei, și de un borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte. Autoritatea Rutieră Română va soluționa cererile de respingere sau aprobare în ordinea în care acestea vor fi înregistrate, nefiind oferit un termen de soluționare a acestor cereri.

Odată aprobată decizia privind restituirea sumelor provenite din diferența de acciză la motorină, aceasta va fi transmisă către ordonatorul de credite, în termen de două luni de la data primirii acesteia, banii ajungând în cele din urmă la operatorul economic în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia de către ordonatorul de credite. Dacă se constată că la momentul aprobării cererii de restituire contribuabilul înregistrează obligații restante de plată la bugetul consolidat, restituirea sumelor se va realiza în momentul în care aceste obligații restante vor fi achitate de către contribuabil.

În cazul în care operatorul economic constată în cererea sa inexactități ce ar conduce la diminuarea ori majorarea sumelor de restituit, acesta va depune la Autoritatea Rutieră Română o cerere rectificativă ce va fi însoțită de documentele justificative aferente. Cererea menționată nu se poate depune mai târziu de un an de la data încheierii trimestrului pentru care se solicită rectificarea cererii de restituire.

Un lucru foarte important de menționat este acela că toate aceste restituiri sunt plafonate trimestrial de către Ministerul Finanțelor Publice și transmise către Autoritatea Rutieră Română care va restitui diferențele în limita plafoanelor menționate. Deciziile care sunt aprobate, dar nu se încadrează în plafonul trimestrial se reportează în trimestrele următoare, în limita bugetului anual alocat de către Ministerul Finanțelor Publice.

Concluzii

Deși la bază acest sistem de restituire dorește să vină în sprijinul operatorilor economici de transport marfă sau persoanelor care îndeplinesc numeroasele condiții publicate în H.G. nr. 537/2014, implementarea acestuia se dovedește a fi, încă o dată, un lucru complicat și anevoios pentru autoritățile statului.

Important de reținut este faptul că Ministerul de Finanțe a plafonat bugetul alocat pentru restituirile aferente diferenței de acciză la motorină. Pot apărea cazuri în care un transportator de persoane sau mărfuri îndeplinește toate condițiile de eligibilitate impuse prin Hotărârea de Guvern, cerea de restituire să îi fie validată, dar să nu primească nici un ban din partea statului deoarece plafonul pentru trimestrul în cauză a fost atins.

Mai mult, anunțând această plafonare a bugetului pentru restituirea diferenței de acciză la motorină și stipulând clar că ordinea soluționării cererilor se va face potrivit principiului “primul venit, primul servit” se accentuează dezorganizarea vizibilă aproape în fiecare acțiune venită din partea statului în sprijinul contribuabilului.

vlad_ghinescuAutor:

Vlad Ghinescu

Tax Consultant

Țuca Zbârcea & Asociații Tax

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here