Ordinul nr. 1172/2021 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activității de control intern în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală este în vigoare de la 06 august 2021.

Astfel, la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 443/2014 pentru aprobarea Procedurii de control intern al activității desfășurate de structurile centrale și teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Noul ordin prevede că acțiunile de control intern începute înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin rămân supuse reglementării aplicabile anterior acestei date-

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, organele de control intern au obligația de a respecta atât prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cât și pe cele ale celorlalte acte normative aplicabile.

Potrivit ordinului, organele de control intern pot aplica, pe parcursul desfășurării unei acțiuni de control, în realizarea atribuțiilor, următoarele forme, metode și procedee de control: forme de control intern:

a)controlul intern tematic, care constă în acțiunea de verificare a activităților și operațiunilor specifice unor procese desfășurate în cadrul structurii supuse verificării, raportată la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului;

b)controlul intern punctual, care constă în acțiunea de verificare a uneia sau mai multor activități, în condițiile concrete de desfășurare a acestora în perioada suspusă controlului, raportat la obiectivele stabilite;

Aparatul de control intern al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este format din serviciile cu atribuții de control intern din cadrul Direcției generale de integritate, precum și din serviciile/birourile cu atribuții de control intern din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

Ordinul prevede ca activitatea de control intern poate fi generată de următorii factori:

a)solicitări/dispoziții ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv ale directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice sau al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, pentru structurile cu atribuții de control intern din cadrul acestora;

b)autosesizări ale structurilor de control intern cu privire la informații considerate relevante, care justifică efectuarea unei acțiuni de control intern, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală/directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice sau al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz;

c)analiza de risc efectuată la nivelul Direcției generale de integritate, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

d)solicitări formulate de autorități și/sau instituții publice, cu aprobarea prealabilă a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

e)petiții sau sesizări de neregularitate;

f)formulare de constatare și raportare a iregularităților întocmite de structurile de audit.

Organele de control intern întocmesc următoarele tipuri de acte de control intern:

a)raport de control intern, în cazul în care din verificarea obiectivelor s-au constatat abateri și/sau deficiențe cu privire la activitatea structurii ori persoanelor verificate sau în cazul în care cel puțin unul dintre aspectele sesizate printr-o petiție se confirmă, fiind necesară stabilirea persoanelor responsabile și formularea de propuneri de măsuri în vederea remedierii abaterilor și/sau deficiențelor, precum și în cazul în care, deși nu s-au constatat abateri/deficiențe, sunt necesare măsuri de prevenire a manifestării unor riscuri;

b)notă de control intern, în cazul în care din verificarea obiectivelor nu s-au constatat abateri și/sau deficiențe;

c)notă de clasare a petiției, în cazurile în care petiția este anonimă, lipsită de datele de identificare a petentului sau când petiția este repetată și are același conținut;

d)notă de soluționare a petiției, în cazurile în care petiția este lipsită de documente justificative sau acestea sunt irelevante ori când niciunul dintre aspectele sesizate de petent nu se confirmă;

e)notă de soluționare a sesizărilor de neregularitate;

f)alte acte de control intern, în funcție de specificul și necesitățile impuse de activitatea de control intern.

 Raportul de control intern conține, în principal, următoarele elemente:

a)date privind acțiunea de control intern;

b)aspecte semnalate;

c)scopul și obiectivele acțiunii de control intern;

d)date privind structura/persoana verificată;

e)constatări – acestea trebuie să fie concrete, explicitate faptic, bazate pe date și documente expuse clar, eliminându-se orice elemente și descrieri inutile și neconcludente, care încarcă nejustificat conținutul raportului de control intern. Constatările se vor prezenta pentru fiecare obiectiv de control, cu analizarea abaterilor și/sau deficiențelor, stabilirea persoanelor responsabile și a reglementărilor incidente;

f)punctul de vedere exprimat în condițiile prevăzute la art. 14  (8);

g)concluzii formulate pentru fiecare obiectiv de control al acțiunii de control intern, în concordanță cu constatările rezultate în urma verificărilor și în urma analizării punctului de vedere prevăzut la art. 14  (8);

h)măsurile propuse, precizându-se termenul stabilit și persoanele responsabile pentru ducerea acestora la îndeplinire.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here