Depunerea „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice.

Contribuabilii ce au obligaţia, potrivit legii, să depună „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” pot îndeplini această obligaţie declarativă prin depunerea declaraţiei în format hârtie, semnată şi ştampilată, conform legii, însoţită de declaraţia în format electronic, pe suport CD, la oficiile acreditate de MFP, din judeţul în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal. Fac excepţie contribuabilii mari şi mijlocii, definiţi potrivit legii, care depun declaraţiile fiscale în condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Primirea şi prelucrarea „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” de către oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice

Persoanele nominalizate, cu ocazia acreditării, pentru primirea şi prelucrarea declaraţiei, denumite în continuare operatori, asigură preluarea declaraţiei de la contribuabili. Operatorii trebuie să deţină un certificat digital emis de MFP, înrolat în sistemul de Managementul identităţii al sistemului informatic al ministerului. Operatorul primeşte de la contribuabil declaraţia în format hârtie, însoţită de formatul electronic al acesteia, pe suport CD, şi parcurge următoarele etape:

 • verifică declaraţia în format hârtie, urmărind ca formularul să aibă înscrise: codul de identificare fiscală al contribuabilului; datele de identificare ale contribuabilului, potrivit formularului; semnătura şi ştampila, conform legii;
 • vizualizează formatul electronic al declaraţiei, cu ajutorul aplicaţiei puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei;
 • verifică formatul electronic al declaraţiei. După lansarea programului de verificare se alege fişierul de tip PDF corespunzător: dacă se identifică erori de structură a fişierului sau existenţa unor date incorecte, pe ecran vor fi afişate mesaje de eroare, evidenţiate cu culoarea roşie. În acest caz, programul de verificare nu permite prelucrarea declaraţiei. Operatorul restituie contribuabilului declaraţia, atât formatul hârtie, cât şi formatul electronic. În cazul în care declaraţia nu poate fi prelucrată de oficiul acreditat, aceasta nu se consideră depusă şi nu i se atribuie număr unic de înregistrare; dacă nu se identifică erori şi declaraţia poate fi prelucrată, se trece la următoarea etapă;
 • verifică informaţiile înscrise în formatul electronic al declaraţiei, afişate de aplicaţia informatică pe ecranul staţiei de lucru, cu cele înscrise în formatul hârtie prezentat de contribuabil: dacă informaţiile înscrise în formatul hârtie şi în cel electronic al declaraţiei prezintă diferenţe, operatorul respinge declaraţia (butonul „Respinge declaraţia”) şi restituie contribuabilului atât formatul hârtie, cât şi formatul electronic al acesteia. În cazul în care declaraţia nu poate fi prelucrată de oficiul acreditat, aceasta nu se consideră depusă şi nu i se atribuie număr unic de înregistrare; dacă nu se identifică erori, operatorul acceptă declaraţia (butonul „Acceptă declaraţia”) şi trece la următoarea etapă;
 • atribuie declaraţiei numărul unic de înregistrare şi înscrie acest număr, precum şi data depunerii pe ambele exemplare ale formatului hârtie al declaraţiei;
 • reţine un exemplar al formatului hârtie al declaraţiei, precum şi suportul electronic şi restituie contribuabilului al doilea exemplar al formatului hârtie al declaraţiei.

Transmiterea „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” de către oficiile acreditate, în baza de date centrală a Ministerului Finanţelor Publice – Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

I. În vederea transmiterii declaraţiei în baza de date centrală a Ministerului Finanţelor Publice-Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, persoana desemnată să transmită declaraţii prin upload trebuie să efectueze următoarele operaţiuni:

 • copiază kitul aplicaţiei pe staţia de colectare a formatului electronic al declaraţiei (fişier în format pdf), la prima utilizare a staţiei de colectare;
 • dezarhivează conţinutul într-un director de fişiere (de exemplu „D112”). În acest director se vor găsi fişierele de configurare const.properties, log4j.xml, precum şi executabilul GhiseuUpload.bat;
 • configurează următoarele directoare de fişiere: D:D112intrate; D:D112trimise; D:D112ramase; D:D112logs

În cazul în care nu se foloseşte adresa implicită pentru aceste directoare, atunci se poate specifica locaţia şi denumirea acestora în fişierul const.prop livrat cu kitul aplicaţiei, astfel:

 • folder.i=<LOCAţIA fişierelor declaraţiilor intrate in sistem>[locaţia fişierelor/declaraţiilor intrate in sistem]
 • folder.t=[locaţia fişierelor/declaraţiilor care au fost trimise in baza centrală]<LOCAţIA fişierelor declaraţiilor in care au fost trimise baza centrală>
 • folder.r=[locaţia fişierelor/declaraţiilor care au avut erori]<LOCAţIA fişierelor declaraţiilor care au avut erori>

Pentru configurarea locului unde se va genera fişierul de log se editează fişierul log4j.xml la rândul:

 • [param name = „File” value = „D:/D112/logs/agentUpload.log”/]

Se modifică value = „[directorul şi numele fişierului unde se vor loga activităţile persoanei desemnate să transmită declaraţii prin upload]”

 • lansează aplicaţia GhiseuUpload.bat . Se introduce numele şi parola utilizatorului, care este înregistrat în Managementul identităţii al sistemului informatic al Ministerului Finanţelor Publice, cu rolul de transmitere. Declaraţiile transmise se vor afla în directorul folder.t Declaraţiile netransmise vor rămâne în folder.i Declaraţiile în care au fost identificate erori de altă natură decât cea de conectivitate vor rămâne în folder.r

II. Persoana desemnată să transmită declaraţii către baza de date centrală are următoarele atribuţii:

 • identifică, în reţea, staţiile de lucru care deservesc ghişeele de primire a declaraţiilor;
 • identifică, pentru fiecare staţie de lucru, fişierele conţinând declaraţiile depuse (acceptate) şi le transferă în directorul dedicat, creat pe staţia locală;
 • rulează aplicaţia de transmitere a declaraţiilor către baza de date centrală;
 • verifică dacă transmiterea declaraţiilor către baza de date centrală a fost completă. În caz de eroare, transmiterea se reia;
 • verifică fişierul de log-uri D:/D112/logs/agentUpload.log;
 • întocmeşte situaţii cu: numărul de fişiere primite, transmise şi rămase; erori şi cauzele lor; informaţii din log-uri.

Transmiterea „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” în format hârtie de către oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

 • Oficiile acreditate au obligaţia să transmită „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, depusă în format hârtie, însoţită de suportul electronic, în termen de maximum 5 zile de la depunerea acestora de către contribuabili.
 • Fiecare oficiu acreditat transmite declaraţiile la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială este situat.
 • Declaraţiile se transmit prin delegat sau prin poştă, însoţite de un borderou, care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: a) datele de identificare ale oficiului acreditat de Ministerul Finanţelor Publice; b) datele de identificare ale direcţiei generale a finanţelor publice, destinatară a declaraţiilor; c) pentru fiecare declaraţie transmisă: numărul unic de înregistrare; data depunerii declaraţiei; codul de identificare fiscală a contribuabilului care a depus declaraţia; datele de identificare a contribuabilului.
 • În cazul declaraţiilor transmise prin delegat, borderoul va fi semnat atât de persoana care a predat declaraţiile din partea oficiului acreditat, cât şi de persoana care a primit declaraţiile din partea direcţiei generale a finanţelor publice, înscriindu-se numele, prenumele şi funcţia ambelor persoane.
 • În cazul transmiterii prin poştă, dovada primirii de către direcţiile generale ale finanţelor publice o constituie semnătura de primire, potrivit procedurilor aplicabile în cazul trimiterilor poştale.

Etapă de tranziţie

În aplicarea dispozitiilor art. 296^19 alin. (1) si alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii iunie 2011 poate fi depusa la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, însotit de declaratia în format electronic, pe suport electronic, pâna la data de 25 iulie 2011. (temei legal: ORDIN MFP nr. 2215/2011 pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal)

Temeiul legal

 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare
 • OMFP nr. 2215 pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here