Încheiem seria articolelor referitoare la înfiinţarea asociaţiilor de proprietari, cu prezentarea ultimelor etape din cadrul acestui proces, conform reglementărilor legislative prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, modificată prin Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi în Statutul asociaţiei de proprietari, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 338 bis din 1997.

* Legalizarea statutului şi a acordului de asociere şi depunerea actelor de înregistrare a asociaţiei de proprietari la judecătorie, în vederea obţinerii sentinţei judecătoreşti de înfiinţare

Legalizarea se face la orice birou notarial. Aceste documente se vor legaliza într-un număr de copii necesar înregistrării asociaţiei de proprietari la judecătorie. De regulă, aceste acte sunt solicitate de judecători într-un exemplar original şi o copie legalizată, numărul acestora fiind stabilit de către judecători.

Judecătoria va putea dispune înregistrarea asociaţiei de proprietari ca persoană juridică, la cererea persoanei împuternicite prin procesul-verbal al adunării constitutive. La această cerere se vor ataşa:

un exemplar al procesului-verbal sus-menţionat, semnat de proprietarii care au participat la adunarea constitutivă;

acordul de asociere;

statutul asociaţiei, aprobat prin procesul-verbal al adunării generale constitutive;

dovada patrimoniului asociaţiei de proprietari (cu extras de cont).

Înregistrarea asociaţiilor de proprietari la judecătorii este supusă taxei judiciare de timbru de 19 ron, potrivit art. 4 lit. b) din Legea nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru, actualizată, şi unui timbru judiciar potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995, cu modificările ulterioare.

Acordul de asociere trebuie să conţină:

adresa proprietăţii;

numele şi prenumele proprietarilor unităţilor locative;

descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structurate pe număr de camere, terenul aferent clădirii;

enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comună;

cota-parte ce revine fiecărui apartament din proprietatea comună.

*  Comandarea ştampilelor

Ştampila se poate comanda la orice agent economic de profil de către persoana delegată de asociaţia de proprietari, în prima adunare generală de organizare. Pentru a afla condiţiile de eliberare a ştampilei, documentele necesare şi costul confecţionării acesteia, asociaţia de proprietari se poate adresa unităţilor de profil.

* Deschiderea contului la o societate bancară

Asociaţia de proprietari îşi poate alege societatea bancară la care doreşte să-şi deschidă cont. Aceasta poate fi C.E.C. sau orice societate bancară cu capital de stat sau privat din România.

Pentru deschiderea contului la societatea bancară sunt necesare, de regulă, următoarele acte:

copie legalizată de pe statutul asociaţiei de proprietari;

copie legalizată de pe acordul de asociere;

copie legalizată de pe sentinţa judecătorească de constituire a asociaţiei de proprietari;

formular pentru specimen de semnătură, care se completează la societatea bancară şi suma pe care asociaţia de proprietari doreşte să o depună, reprezentând capitalul social.

Deschiderea contului la societatea bancară se face de către preşedintele asociaţiei de proprietari împreună cu contabilul acesteia.

* Înregistrarea la administraţia financiară

Pentru ca asociaţia de proprietari să fie luată în evidenţa administraţiei financiare trebuie să obţină un număr de cod fiscal. Asociaţia de proprietari nu plăteşte T.V.A.

Pentru obţinerea numărului de cod fiscal sunt necesare, de regulă, următoarele acte:

formularul de înregistrare la administraţia financiară, completat la maşina de scris, semnat şi ştampilat;

copie de pe statutul asociaţiei de proprietari;

copie de pe acordul de asociere;

copie de pe sentinţa judecătorească de constituire a asociaţiei de proprietari.

Înregistrarea la administraţia financiară se face de către persoana desemnată de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari.

* Încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi edilitar-gospodăreşti (apă-canal, termoficare, gaz, electricitate, salubritate etc.)

La încheierea contractelor sunt necesare următoarele documente:

copie de pe sentinţa judecătorească de constituire a asociaţiei de proprietari;

copie de pe documentul de confirmare a codului fiscal şi numărul contului din societatea bancară;

contractul-tip al agentului economic prestator de servicii;

scrisoare de garanţie bancară pentru o sumă acoperitoare a costurilor pe o perioadă de o lună de vârf pentru serviciul furnizat.

Contractul-tip al agentului economic furnizor se poate completa cu obiecţii la contract, acceptate de ambele părţi.

* Preluarea patrimoniului de către asociaţia de proprietari de la asociaţia de locatari

Este necesar ca asociaţia de proprietari să preia de la asociaţia de locatari următoarele valori şi documente justificative, care se consemnează într-un proces-verbal de predare-primire a patrimoniului (aferent condominiului/ clădirii pentru care aceasta s-a constituit):

soldul în casă;

soldul contului disponibil în societatea bancară sau la C.E.C.;

situaţia sumelor neachitate la data constituirii asociaţiei de proprietari de către membrii săi, care au făcut parte din asociaţia de locatari, contribuţiile restante la fondurile speciale, în cazul în care din respectivele fonduri s-au efectuat plăţi de către asociaţia de locatari (sau dacă aceste plăţi sunt în curs de efectuare pentru prestaţii sau lucrări contractate);

situaţia debitorilor, alţii decât membrii asociaţiei de locatari;

evidenţa fondului de rulment şi a garanţiilor pentru furnizarea de utilităţi;

soldul fondului de reparaţii;

soldul altor fonduri legal constituite;

creditorii;

mijloacele materiale şi mijloacele fixe.

Etapele preluării patrimoniului asociaţiei de proprietari de la asociaţia de locatari pot fi următoarele:

încheierea unui protocol între asociaţia de proprietari şi asociaţia de locatari din care aceasta a făcut parte.

verificarea corectitudinii documentelor de către comisiile de cenzori ale celor două asociaţii (asociaţia de locatari, respectiv de proprietari). Cele două comisii de cenzori pot lucra în comun.

plata sumelor restante ale membrilor asociaţiei de proprietari către asociaţia de locatari. Această plată se poate face din suma pe care asociaţia de proprietari trebuie să o primească de la asociaţia de locatari, reprezentând cuantumul total al fondului de rulment colectat de la membrii noii asociaţii de proprietari.

încheierea unui angajament de plată pentru decontările ulterioare între asociaţia de locatari şi asociaţia de proprietari.

preluarea mijloacelor fixe, dacă este cazul.

În cazul în care preşedintele asociaţiei de proprietari este şi preşedintele asociaţiei de locatari, pentru asociaţia de locatari vor semna documentele toţi membrii comitetului executiv al acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here