Ordinul nr. 1.984/1.070/2021 a aprobat Procedura de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, modelul şi conţinutul formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent de către persoanele care obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, şi care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.

Potrivit Ordinului nr. 1.984/1.070/2021, declaraţia se depune de persoana în cauză sau de către împuternicitul acesteia ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate şi face dovada acestui fapt. Se completează în două exemplare; originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaraţia se depune, după caz:

a) pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul persoanei de a solicita exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz;

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei, potrivit art. 103 din Codul de procedură fiscală.

Accesaţi aici: Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here