De dată recentă, Executivul a aprobat, prin ordonanţa de urgenţă nr. 29/2011, reglementarea acordării eşalonărilor la plată, în scopul asigurării unei mai bune încasări de către stat a arieratelor fiscale şi potrivit cu recomandările Fondului Monetar Internaţional, în urma cărora Guvernul României şi-a asumat angajamentul reintroducerii posibilităţii acordării eşalonărilor la plată pentru contribuabili, cu clauze asigurătorii din partea statului român că se va comporta ca un creditor prudent în încasarea veniturilor la bugetul general consolidat.

În temeiul acestui act normativ, ministrul finanţelor publice a aprobat Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă, prin ordinul nr. 1853 publicat în M.Of.nr. 249 din 8 aprilie a.c.

Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înscrise în certificatul de atestare fiscală. Se includ aici:

– obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, stabilite prin declaraţii fiscale şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform Codului de procedură fiscală;

– obligaţii fiscale accesorii, datorate şi neachitate. stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate Codului de procedură fiscală.

Organul fiscal competent pentru acordarea eşalonărilor la plată este organului vamal pentru obligaţiile fiscale administrate de organele vamale, iar pentru celelalte obligaţii fiscale administrate de ANAF, competenţa de acordare a eşalonărilor la plată revine organului fiscal competent conform prevederilor art. 33 sau 36, după caz, din Codul de procedură fiscală.

Procedura aprobată de ministrul finanţelor publice stabileşte paşii de urmat, cu privire la:

Cererea de acordare a eşalonării la plată solicitată de către contribuabili în baza unei cereri – însoţită de documentele justificative precizate în Procedură – depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire. Cererea contribuabilului se soluţionează, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acesteia, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de eşalonare la plată sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal, în vederea soluţionării cererii de acordare a eşalonării la plată şi a stabilirii sumelor care vor face obiectul acesteia. De precizat că, în situaţia în care a fost emisă decizia de rambursare sau de de restituire şi, eventual, acte de individualizare a obligaţiilor de plată de la buget, organul fiscal efectuează înregistrarea compensării potrivit Codului de procedură fiscală, înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală.

Conţinutul certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale care, prin excepţie de la prevederile art. 112 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia. Certificatul de atestare fiscală cuprinde 3 secţiuni:

– obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului;

– obligaţii de plată care nu pot face obiectul eşalonării la plată;

– obligaţii fiscale nete administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ce pot face obiectul eşalonării la plată.

Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală sumele reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată.

Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de eşalonare la plată ori a deciziei de respingere, etapă ulterioară eliberării certificatului de atestare fiscală în care se verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile din OUG nr.21/2011 şi dacă cererea de acordare a eşalonării la plată conţine obligaţiile de plată prevăzute de acelaşi act normativ.

Notăm aici precizarea potrivit căreia îndeplinirea condiţiei referitoare la dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare, se analizează şi se stabileşte de organul fiscal pe baza documentelor referitoare la încasările şi plăţile pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată, a programului de restructurare sau de redresare financiară prezentat de contribuabil ori a altor informaţii şi/sau documente relevante prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal. În această analiză sunt relevante evoluţia pozitivă a capacităţii financiare de plată pe perioada eşalonării, precum şi sustenabilitatea acesteia.

Înaintea emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată, organul fiscal efectuează audierea contribuabilului şi întocmeşte un proces-verbal de audiere.

Garanţiile pe care trebuie să le constituie contribuabilul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu. Garanţia se constituie sub formă de :

scrisoare de de garanţie bancară;

– bunuri, caz în care organul fiscal competent dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu excepţia cazului în care acestea sunt deja sechestrate de organul fiscal.

Pe parcursul derulării eşalonării la plată, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba înlocuirea garanţiei şi/sau redimensionarea acesteia în funcţie de valoarea ratelor rămase de achitat. Organul fiscal competent eliberează garanţiile în cel mult 15 zile de la data comunicării deciziei de finalizare a eşalonării la plată.

Procedura de emitere a deciziei de eşalonare la plată, după constituirea garanţiilor de către contribuabilul solicitant. Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal competent pe număr de luni, pe o perioadă de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată. Numărul de luni este dat de numărul de rate de eşalonare. Odată cu emiterea deciziei de eşalonare se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, calculate până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată.

Perioada de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se stabileşte de organul fiscal în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a contribuabilului. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de contribuabil.

Condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată, precum şi situaţia în care eşalonarea la plată îşi poate pierde valabilitatea, dacă nu au fost îndeplinite, la termen obligaţiile de declarare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Finalizarea eşalonării la plată, în situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă

● Pierderea valabilităţii eşalonării la plată, în cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă. În scopul efectuării stingerii, vechimea sumelor reprezentând rate rămase nestinse ca urmare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată este data pierderii valabilităţii eşalonării la plată.

● Stingerea obligaţiilor fiscale înainte de emiterea deciziei de eşalonare, respectiv dacă, în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată s-au stins obligaţii fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege.

● Procedura se referă şi la cazul divizării sau fuziunii persoanei juridice care beneficiază de eşalonare la plată, situaţie în care organele fiscale competente emit noi decizii de eşalonare la plată pentru sumele rămase în sold la data divizării sau fuziunii, pentru administrarea creanţelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here