O recentă hotărâre a Executivului aprobă procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

H.G. nr. 719/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 794 din 31 august 2020.

Indemnizaţia  acordată pe durata reducerii timpului de muncă

Potrivit art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență, pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Codul muncii, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

– Indemnizația se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj la cererea angajatorilor.

– Cererea este însoțită de:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (11) din ordonanța de urgență, potrivit cărora:

  • Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.
  • Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.
  • Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condițiile ordonanţei și poate solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității; reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1)sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior. În cazul organizațiilor neguvernamentale, precum și al angajatorilor din categoria reglementată de O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate; lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.

b) lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.

– Cererea și documentele se depun în format electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în raza cărora angajatorii au sediul social.

– Indemnizația se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.

– Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

– Plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

– Modelele cererii și documentelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Indemnizaţia în cazul reducerii temporare a activității

Potrivit art. 3 (1) din ordonanţa de urgenţă, în cazul reducerii temporare a activității determinate de situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), profesioniștii, , precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

– Pentru a beneficia de indemnizație, persoanele îndreptățite depun direct sau, după caz, prin cooperație, în format electronic sau în format letric, la agențiile pentru plăți și inspecție socială, cererea însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației.

– Cererea și declarația pe propria răspundere se transmit în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

– Plata indemnizației se efectuează în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor.

– Modelele cererii și declarației pe propria răspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Ajutorul de la buget pentru zilieri

Potrivit Art. 4 (1) din ordonanţa de urgenţă, pentru persoanele care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, denumite în continuare zilieri, care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.

Decontarea sumelor se realizează de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, la cererea beneficiarului de lucrări.

– Cererea și listele cu zilierii beneficiari se depun în format electronic de către beneficiarii de lucrări, spre decontare și încasare, la agențiile pentru plăți și inspecție socială în luna curentă, pentru luna anterioară.

Decontarea sumei se face pe baza deciziei directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială, în termen de 10 zile de la depunerea cererii,  – ATENŢIE – numai pentru zilierii care se regăsesc în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

– Modelele cererii și listelor cu zilierii, precum și procedurile de colaborare între agențiile pentru plăți și inspecție socială și inspectoratele teritoriale de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Indemnizaţia pentru angajaţii cu CM pe perioadă determinată

Potrivit art. 5 (1) din ordonanţa de urgenţă, până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, aferent perioadei lucrate.

Sumele se decontează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă, la cererea angajatorilor.

– Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență, însoțită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

– Cererea și documentele se depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în format letric sau în format electronic, în luna curentă pentru luna anterioară, după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

– ATENŢIE: În vederea identificării beneficiarilor, agențiile pentru ocuparea forței de muncă verifică, prin consultarea Registrului general de evidență a salariaților administrat de inspectoratele teritoriale de muncă, listele în format electronic cu persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată.

Decontarea sumei se face pe baza deciziei directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajații care se regăsesc în Registrul general de evidență a salariaților și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

– Modelele cererii și documentelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

DE REŢINUT

  • Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare și funcționare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.
  • Pentru anul 2020, măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență se aplică până la 31 decembrie 2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here