Prin Ordinul nr. 2643/2019 al MFP au fost aprobate procedurile de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Ordinul nr. 2643/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 691 din 21 august 2019, aprobă două proceduri distincte:

– Procedura de identificare a persoanelor fizice care beneficiază de anularea CASS potrivit prevederilor art. 2 din O.U.G. nr. 31/2019

şi

– Procedura de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora, potrivit prevederilor art. 2 și 3 din O.U.G. nr. 31/2019. 

Ce prevede O.U.G. nr. 31/2019 

Ordonanța de urgență nr. 31/2019 a avut ca motivare volumul semnificativ de decizii de impunere pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, aferente perioadei 2014-2017, care nu au fost comunicate contribuabililor până la data de 15 martie 2019, cu consecința punerii contribuabililor în imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificației prevăzute de lege, prin plata contribuției până la 31 martie 2019, independent de voința acestora, în cazul a aproximativ 990.000 de contribuabili potențiali beneficiari ai bonificațiilor. Expunerea de motive a luat în considerare inechitățile rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuții de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe țară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel.

Prin art. 2 din ordonanţă s-au dispus următoarele:

– Se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, în cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017.

– În cazul în care organul fiscal nu a emis decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesoriile de natura celor de mai sus pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, aceasta nu se mai emite.

– Prevederile sunt aplicabile și persoanelor care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al CASS stabilită potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 227/2015 este salariul de bază minim brut pe țară, cu excepția celor are au optat pentru plata contribuției conform prevederilor Legii nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare. 

Identificarea persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate 

Compartimentul de specialitate identifică în evidențele fiscale:

– contribuabilii pentru care, în anii fiscali 2016 și 2017, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară. Pentru perioada 1 iulie- 31 decembrie 2015 se identifică contribuabilii pentru care baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

– persoanele care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al CASS stabilită potrivit Codului fiscal în vigoare sau a Legii nr. 227/2015, este salariul de bază minim brut pe țară, cu excepția celor care au optat pentru plata contribuției conform prevederilor Legii nr. 112/2016 .

– Din lista întocmită de organul fiscal se selectează contribuabilii în funcție de etapa procedurală de stabilire a contribuției din punctul de vedere al emiterii și comunicării deciziei și rezultă:

a) lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă și comunicată;

b) lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată;

c) lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere nu a fost emisă.

– Listele prevăzute la lit. a) și b) se transmit compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori pentru a parcurge etapele procedurale privind anularea creanțelor și scăderea debitelor din evidența analitică pe plătitori.

– Pentru persoanele fizice din lista prevăzută la pct. 1 lit. c), compartimentul de specialitate nu mai emite decizie anuală de impunere, potrivit art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019.

– În situația în care sunt îndeplinite condițiile de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate emite și comunică contribuabililor decizii de impunere prin care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate numai pentru lunile care nu intră sub incidența anulării contribuției. 

Procedura de anulare a CASS 

– Anularea se efectuează, din oficiu, de către organul fiscal central competent.

– Compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori primește „Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă și comunicată” și verifică în evidența fiscală sumele cuprinse în listă care au fost stinse total sau parțial.

– În situația în care se constată că au fost efectuate stingeri, compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori va reanaliza evidența fiscală și va reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligațiile fiscale individualizate în deciziile anuale de impunere.

– În situația în care au fost calculate obligații fiscale accesorii și comunicate persoanelor fizice prin decizie, acestea fac obiectul anulării potrivit prezentei proceduri.

În cazul în care obligațiile fiscale care au fost anulate potrivit prezentei proceduri, au fost stinse total sau parțial, persoanele fizice pot solicita restituirea acestora, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent, prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală. Modelul cererii de restituire este prevăzut în OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

– În cazul în care persoanele fizice înregistrează obligații fiscale restante, restituirea sumelor – se realizează numai după efectuarea compensării.

Ai nevoie de Ordinul nr. 2643/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here