Procedura de anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice din 19.08.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 637 din 21 august (M.Of. nr. 637/2015).

În vigoare de la 21.08.2015

1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a), b) şi g) ale articolului unic din Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi nu au beneficiat de anularea, din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

2. Persoana care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a), b) şi g) ale articolului unic din Legea nr. 225/2015 şi nu a beneficiat de anularea, din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este persoana căreia i-a fost comunicată de organul fiscal o decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, însă nu i-a fost comunicată şi o decizie de anulare a acestei contribuţii.

3. Procedura se aplică de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

4. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice care nu au domiciliul fiscal în România.

5. Prin an fiscal de referinţă se înţelege anul fiscal pentru care se efectuează stabilirea/regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

6. Persoana fizică depune la organul fiscal competent cererea prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, însoţită de documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei, eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Se depune câte o cerere pentru fiecare an fiscal de referinţă, în care persoana fizică a avut calitatea de asigurat fără plata contribuţiei.

8. La primirea cererii organul fiscal competent verifică:

a) informaţiile înscrise în cerere şi în documentul justificativ; 

b) dacă pentru persoana care a depus cererea a fost emisă şi comunicată o decizie de impunere anuală privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

9. Organul fiscal respinge, motivat, cererea şi comunică acest fapt contribuabilului, dacă:

a) persoana nu a avut, potrivit datelor înscrise în documentul justificativ, calitatea de asigurat fără plata contribuţiei în anul fiscal de referinţă pentru care solicită anularea contribuţiei;

b) dacă, pentru persoana care a făcut cererea, nu a fost emisă şi comunicată o decizie de impunere anuală privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

10. Cererile depuse se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrarea la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here