Ministerul Finanţelor Publice a lansat spre consultare publică proiectul unei hotărâri de Guvern prin care urmează să se aprobe Normele metodologice privind procedura de analiză de risc în vederea verificării fiscale prealabile a persoanelor fizice.

Nota de fundamentare a proiectului de act normativ reaminteşte că, prin O.G.nr. 117/2010 s-a modificat şi completat Codul de procedură fiscală, în sensul că s-a reglementat o procedură specială pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a impozitului pe venit în cazul persoanelor fizice. Prin introducerea noii proceduri s-a urmărit identificarea veniturilor nedeclarate, scopul fiind asigurarea principiului echităţii fiscale.

Prin H.G. nr.248/2011 a fost aprobată Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, în cazul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice supuse verificării fiscale. La art.15 din acest act normativ s-a stabilit ca, la propunerea ANFP, dispoziţiile referitoare la procedura de aplicare a metodelor indirecte se vor completa cu norme privind procedura de analiză de risc.

Analiza de risc reprezintă activitatea efectuată de organele fiscale pentru a identifica riscurile de nedeclarare a veniturilor impozabile. De a le evalua, gestiona şi comunica organelor competente, în vederea selectării persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare.

Procedura de analiză de risc descrie modul în care organele fiscale vor desfăşura activităţile de identificare, evaluare şi gestionare a riscurilor.

Ce urmează să reglementeze Normele metodologice. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, prin proiectul de act normativ propus spre adoptare se intenţionează reglementarea modalităţii de efectuare a analizei de risc, în vederea identificării acelor persoane fizice ale căror venituri nedeclarate depăşesc limita prevăzută de art.1091 din Codul de procedură fiscală şi efectuarea verificării numai asupra acestora.

În acest sens, se stabilesc activităţile şi operaţiunile pe care organele fiscale le efectuează în scopul identificării persoanelor fizice pentru care diferenţa dintre veniturile declarate şi cheltuielile efectuate este semnificativă, în sensul conferit de art. 1091 din Codul de procedură fiscală, astfel:

● În scopul identificării riscurilor, organele fiscale compară veniturile din declaraţiile fiscale cu valoarea cheltuielilor şi stabilesc riscul acceptat prin verificarea încadrării diferenţelor în limitele prevăzute de art. 1091 din Codul de procedură fiscală.

● In scopul gestionării riscurilor, organele fiscale stabilesc lista cu persoanele fizice care depăşesc riscul acceptat şi fac propuneri pentru continuarea verificării.

Proiectul urmează a fi supus spre avizare la Consiliul Economic şi Social.

*

Temei legal

Trimiterea care se face în proiectul de act normativ se referă la art.1091 din Codul de procedură civilă, din capitolul „Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit”, unde se precizează următoarele reguli privind verificarea persoanelor fizice:

(1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de titlul III din Codul fiscal, în condiţiile prezentului cod, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată.

(3) Verificarea prevăzută la alin. (1) constă în compararea între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală personală a contribuabilului.

(4) Dacă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală personală, acesta continuă verificarea prevăzută la alin. (1) prin comunicarea avizului de verificare şi stabileşte baza impozabilă ajustată prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute la alin. (6). Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

(5) În situaţia în care organul fiscal constată diferenţe semnificative conform alin. (4), acesta solicită contribuabilului prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

(6) Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt următoarele:

a) metoda sursei şi cheltuirii fondului. Metoda constă în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada supusă verificării;

b) metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda constă în analiza conturilor bancare şi a fluxurilor de numerar pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utilizarea lor;

c) metoda patrimoniului. Metoda constă în determinarea venitului impozabil pe baza creşterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Creşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfârşitul perioadei.

(7) Procedura de aplicare a metodelor indirecte prevăzute la alin. (6) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(8) Obligaţia de păstrare a secretului fiscal prevăzută la art. 11 se aplică funcţionarilor publici implicaţi în procedura de verificare a situaţiei fiscale personale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here