Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii din 29.01.2016, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 560/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 4 februarie 2016 (M.Of. nr. 83/2016).

În vigoare de la 04.02.2016

Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pentru:

– contribuabilii persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului Bucureşti, după caz;

– sediile secundare înfiinţate de contribuabilii mijlocii care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului Bucureşti, după caz, chiar dacă locul de desfăşurare a activităţii sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor regiuni/municipiul Bucureşti;

– contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

A. Procedura de înregistrare fiscală

1. Modificările intervenite în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii şi înscrise în certificatul de înregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială contribuabilul mijlociu îşi are sediul social.

2. Modificările intervenite în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii în vectorul fiscal vor fi declarate de către aceştia la organul fiscal competent.

3. La primirea de la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal a modificărilor menţionate la pct. 1, Direcţia generală de tehnologia informaţiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.

4. Înregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comercianţilor, se face prin completarea şi depunerea formularului “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060)”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările ulterioare, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situate sediile secundare.

5. Radierea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se face prin depunerea formularului (060) menţionat mai sus la organul fiscal competent, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

6. Informaţiile referitoare la înfiinţarea şi radierea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor regiuni, se transmit administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a înfiinţat, prin Direcţia generală de tehnologia informaţiei, şi se evidenţiază într-o secţiune separată a Registrului contribuabililor.

B. Obligaţii declarative

1. Contribuabilii mijlocii depun declaraţii fiscale la organul fiscal competent prevăzut în prezenta procedură.

2. În cazul contribuabililor mijlocii care au sedii secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, conform legii, declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se face de către contribuabilul persoană juridică română care le-a înfiinţat, la organul fiscal competent în administrarea acestuia.

3.

(1) Declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale datorate de contribuabilii mijlocii se face prin modalităţile de declarare prevăzute de lege.

(2) Formatul hârtie al declaraţiei fiscale se arhivează la organul fiscal care a primit declaraţia.

4.

(1) În situaţia în care contribuabilul a utilizat mai multe căi de transmitere a declaraţiei fiscale, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii.

(2) Orice corecţie ulterioară a unei declaraţii fiscale, cu excepţia decontului de TVA, se face prin depunerea unei declaraţii fiscale rectificative, în condiţiile legii.

[Continuare…]

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here