Ordin ANOFM nr. 2 din 2021 – pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2020

Actul normativ analizat astăzi reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021.

Angajatorii ce încadrează în muncă persoane cu vârsta peste 50 de ani sau persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani pot primi o subvenție în procent de 50% din salariu, dar nu mai mult de 2.500 lei. Această posibilitate se poate aplica în perioada 1 ianuarie 2021 – 1 septembrie 2021.

Pentru acordarea sumelor prevăzute mai sus, angajatorii încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 din prezentul ordin.

În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente:

  1. declaraţie pe propria răspundere prin care reiese faptul că nu sunt instituţii şi autorităţi publice și care la data solicitării acordării acestor sume nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care nu au activităţile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricţii din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
  2. actele de identitate ale persoanelor încadrate în muncă: persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor și persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri, în copie;
  3. actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele din categoriile prevăzute la pct. b), în copie.

Pentru cetăţenii români din categoriile de vârstă prevăzute mai sus cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor,  prin concediere, pe lângă documentele necesare, angajatorii depun actele în baza cărora au încetat raporturile de muncă, în copie, însoţite de traducerea legalizată în limba română a acestora sau, după caz, documente care atestă încetarea raporturilor de muncă.

Sumele prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă angajatorilor în situaţia în care persoanele din categoriile menţionate sunt înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Angajatorii care încadrează în muncă persoane cu vârsta de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență sau a stării de alertă sau persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani aflate în evidențele agențiilor de ocupare a forței de muncă, cât și cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere,  pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute la aceste articole.

Sumele primite conform ordonanţei de urgenţă se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenţiei, proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă. Sumele se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.

Pentru verificarea şi decontarea sumelor lunare, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social un tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, însoţit de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariaţi, extras sau de ordinele de plată a salariului şi extrasele de cont aferente, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele lunare nu se acordă.

Sumele lunare se decontează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea şi decontarea acestor sume.

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here