Procedura de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale din 27.05.2015, aprobată prin Ordinul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri nr. 753/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 572/2015 (M.Of. nr. 572/2015).

ARTICOLUL 1

Preambul 

(1) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (M.E.I.M.M.M.A.) este autoritatea publică centrală competentă să emită, în baza art. 3 alin. (1) secţiunea B pct. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentul care atestă implementarea investiţiei, conform art. 55 din acelaşi act normativ.

(2) La nivelul M.E.I.M.M.M.A., prin ordin al ministrului, se constituie o comisie de analiză şi evaluare, formată din 3 persoane şi un secretar, încadraţi în direcţia de specialitate, precum şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită din membri care nu au participat la procesul de evaluare.

(3) Pentru certificarea şi monitorizarea investiţiilor realizate în România de cetăţenii străini care solicită avizul tehnic de specialitate şi obţin drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, se autorizează oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.), instituţii publice în subordinea M.E.I.M.M.M.A., în vederea efectuării verificărilor pe teren ale investiţiilor avizate.

ARTICOLUL 2

Condiţii de acordare

(1) În vederea obţinerii avizului tehnic de specialitate, cetăţeanul străin interesat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină calitatea de asociat/acţionar al societăţii care urmează să beneficieze de investiţie;

b) să deţină şi să exercite atribuţii de conducere în societatea care urmează să beneficieze de investiţie;

c) să investească în societatea în care deţine calitatea de asociat/acţionar cel puţin 100.000 euro, dacă este asociat al unei societăţi cu răspundere limitată, şi cel puţin 150.000 euro, dacă este acţionar al unei societăţi pe acţiuni;

d) proiectul de investiţii să fie necesar, pertinent şi util derulării activităţii autorizate a fi desfăşurată, să demonstreze eficienţa tehnico-economică, rentabilitatea, sustenabilitatea şi viabilitatea pentru minimum 3 ani consecutivi celui în care s-a finalizat investiţia;

e) societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

f) societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

(2) Pentru obţinerea avizului tehnic de specialitate, cetăţeanul străin trebuie să depună o cerere-tip de eliberare a avizului tehnic de specialitate (formularul nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură) în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, însoţită de următoarele documente:

a) copia paşaportului;

b) planul de afaceri, în original, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, contrasemnat de un expert contabil autorizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.), la care vor fi ataşate documente din care rezultă valoarea elementelor de cost prezentate în plan (oferte certe, contracte, studii de pre/fezabilitate, promisiuni uni/bilaterale de vânzare, documentaţii cadastrale etc.) (formularul nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură);

c) extras de cont, în original, emis de o bancă din România, care să confirme disponibilitatea sumelor necesare investiţiei în suma prevăzută de art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) copia certificată a ultimului act constitutiv al societăţii;

e) copia certificată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.);

f) procură notarială pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea avizului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât asociatul/acţionarul/administratorul societăţii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare;

g) copia actului de identitate al deponentului.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here