În Monitorul Oficial nr. 271 de astăzi, 28 martie 2018, s-a publicat OpANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale.

Legea nr. 29/2018 a acordat amnistie fiscală în cazul:

 • persoanelor fizice ce au realizat vânzări de imobile în calitate de persoană fizică și care au achitat impozitul pe venitul din cedarea proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
 • persoanelor fizice ce au realizat venituri din producția agricolă, au realizat activități de transformare a producției agricole sau au prestat servicii manuale în zona activităților agricole și au depășit plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, iar acestea nu s-au înregistrat în scopuri de TVA, aceste persoane nu vor fi obligate să achite diferențele de TVA și diferențele la cheltuielile accesorii.

OpANAF nr. 883/2018 aprobă:

 • procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii;
 • procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând diferenţe de TVA şi accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, care pot beneficia de anularea obligaţiilor fiscale;
 • procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale;
 • modelul formularului “Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale”.

În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 29/2018, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale, se va proceda după cum urmează:

 • vor fi identificate rapoartele de inspecţie fiscală şi actele administrativ-fiscale încheiate şi comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferenţe suplimentare de obligaţii fiscale reprezentând impozite, taxe şi contribuţii de natura celor ce pot intra sub incidenţa legii;
 • efectuarea unei analize care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acte, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidenţa acestei legi;
 • în situaţia în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar, organul de inspecţie fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie);
 • în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor mai sus amintite, cât şi sume care nu intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de inspecţie fiscală va proceda, pentru fiecare obligaţie fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie;
 • lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecţie fiscală şi avizată de şeful de serviciu şi de şeful de administraţie adjunct – inspecţie fiscală, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în vederea completării cu cuantumul sumelor rămase nestinse până la data intrării în vigoare a legii şi a stabilirii sumelor finale ce pot face obiectul anulării;
 • în situaţia în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligaţii fiscale şi constatări ce se încadrează în prevederile legii se află în procedură de soluţionare a contestaţiilor la organul fiscal şi nu a fost comunicată o decizie de soluţionare, organul de inspecţie fiscală va menţiona aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidenţă pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligaţiilor în cauză.

În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 29/2018, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale, se va proceda după cum urmează:

 • vor fi identificate rapoartele de inspecţie fiscală şi actele administrativ-fiscale încheiate şi comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferenţe de taxă pe valoarea adăugată de plată, stabilite în sarcina contribuabililor şi obligaţii fiscale accesorii aferente;
 • se va efectua o analiză a actelor identificate care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidenţa legii;
 • în situaţia în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar, organul de inspecţie fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie);
 • în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sumele de mai sus, cât şi sume care nu intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de inspecţie fiscală va proceda la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie;
 • lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecţie fiscală şi avizată de şeful de serviciu şi de şeful de administraţie adjunct – inspecţie fiscală, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului;
 • în situaţia în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligaţii fiscale şi constatări ce se încadrează în prevederile legii se află în procedură de soluţionare a contestaţiilor la organul fiscal şi nu a fost comunicată o decizie de soluţionare, organul de inspecţie fiscală va menţiona aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidenţă pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligaţiilor în cauză.

Organele fiscale emit deciziile de impunere, le comunică contribuabililor, transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal, liste care cuprind obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării.

Compartimentul de specialitate primeşte listele cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabilului şi verifică în evidenţa fiscală dacă sumele cuprinse în această listă au fost stinse total sau parţial după data intrării în vigoare a legii.

Compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării au fost emise şi comunicate decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau, după caz, decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare şi va completa listele cu noi coloane, în care va individualiza obligaţiile fiscale rămase nestinse la data intrării în vigoare a legii, ce fac obiectul anulării, respectiv obligaţiile fiscale principale şi/sau accesorii aferente acestora, după caz.

În vederea anulării obligaţiilor fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili, precum şi deciziile de anulare a obligaţiilor fiscale, întocmite în mod corespunzător pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevăzut în anexă, decizie ce constituie titlu de creanţă.

Ai nevoie de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF Şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. 1.Ce se intampla cu cei care au achitat impozitul inainte de intrarea in vigoare a Legii 29/2018 ? Inteleg ca aceste sume nu se restituie.
  2. Sumele stinse dupa data intrarii in vigoare a Legii 29-2018(31.01.2018), dar care provin din deconturi de TVA anterioare legii ( noiembrie, decembrie) pot fi restituite?
  Multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here