Depunerea cererii

Cererea de acordare a eşalonării la plată a obligațiilor fiscale se depune la registratura organului fiscal sau se transmismite prin poştă. Cererea trebuie să conţină elementele prevăzute în O.M.F.P. nr. 1853/2011.

 Eliberarea certificatului de atestare fiscală

–  Se emite, din oficiu, de organul fiscal

–  Nu se taxează

–  Termen  de eliberare: 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii

–  Se comunică contribuabilului

–  Serveşte la constatarea obligaţiilor fiscale ce urmează a fi eşalonate

Punerea de acord a situaţiei fiscale a contribuabilului

Se efectuează în cazul existenţei unor diferenţe între evidenţele contibuabilului şi cele ale organului fiscal. Se încheie un proces verbal de punere de acord. Se eliberează un nou certificat de atestare fiscală.

Acordul de principiu

–  Se comunică în scris dacă în urma verificărilor, organul fiscal constată că sunt îndeplinite condiţiile de acordare a eşalonării.

–  Se stabilesc şi se comunică contribuabilului informaţiile referitoare la perioada de eşalonare şi cuantumul garanţiei.

Respingerea cererii de acordare a eşalonării

–  Pentru obligaţiile pentru care nu se acordă eşalonare;

–  Nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege;

–  Contribuabilul nu depune documentele justificative necesare soluţionării cererii;

–  Cererea de acordare a eşalonării la plată şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a eşalonării la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

–  Nu se depune garanţia în termenul de 30 de zile de la comunicarea acordului de principiu.

Decizia de eşalonare – cazuri speciale

Organul fiscal emite decizie de eşalonare dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 29/2011, fără a se solicita garanţii, pentru următorii contribuabili:

–  instituţii publice (definite conform Legii nr. 500/2002 sau Legii nr. 273/2006);

–  persoane fizice care solicită înlesniri la plata obligaţiilor fiscale de până la 5.000 lei;

– persoane juridice care solicită înlesniri la plata obligaţiilor fiscale de până la 20.000 lei.

Constituirea garanţiilor

În termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanţii sub forma:

a) mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului;

b) scrisoare de garanţie bancară;

c) instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;

d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini.

Garanţiile constituite sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau sume consemnate la trezorerie trebuie să acopere: sumele eşalonate la plată + sumele amânate la plată + dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată.

Garanţiile reale trebuie să acopere: sumele eşalonate la plată + sumele amânate la plată + dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată + un procent suplimentar de până la 32% în funcţie de perioada de eşalonare la plată, aplicat la totatul sumelor eşalonate şi amânate la plată, astfel:

a) pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 8%;

b) pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 16%;

c) pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 24%;

d) pentru eşalonări de la 49 la 60 de luni, procentul este de 32%.

Procedura de emitere a deciziei de eşalonare la plată şi a deciziei de amânare la plată

În situaţia în care contribuabilul a depus garanţiile în cuantumul prevăzut în acordul de principiu, precum şi documentele menţionate anterior, în termenul legal, organul fiscal verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege şi întocmeşte Referatul „B”.

În baza Referatului B, organul fiscal emite şi comunică decizia de eşalonare la plată şi decizia de amânare la plată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here